Σάββατο 24 Ιουλίου 2021
Connect with us

Οικονομία

Οφειλές προς τα ταμεία: Με ελάχιστη μηνιαία δόση 50 ευρώ η αποπληρωμή χρεών λόγω κορωνοϊού – Νέα τροπολογία Βρούτση

Δημοσιεύθηκε

στις

«Ανάσα» σε όσους πληττόμενους εργοδότες δεν μπορούν εξαιτίας της πανδημίας να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία ή έχασαν τις παλιές ρυθμίσεις τους δίνει η διάταξη θα προσθέσει ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης στο νομοσχέδιο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων».

 

Με τη διάταξη δίνεται η δυνατότητα σε πληττόμενους εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες να εξοφλήσουν σε 12 ή 24 δόσεις τις εισφορές που η καταβολή των οποίων είχε ανασταλεί λόγω κορωνοϊού. Η ελάχιστη μηνιαία δόση θα είναι 50 ευρώ.

 

Παράλληλα, με τη διάταξη αυτή θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη με την οποία θα δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους από τους ανωτέρω απώλεσαν ρύθμιση οφειλών από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο. Οι οφειλέτες θα επανενταχθούν χωρίς πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες αρκεί να καταβάλουν την δόση Νοεμβρίου. Οι αιτήσεις και για τις δύο περιπτώσεις οφειλετών θα μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

 

«Διευκολύνουμε χιλιάδες πληττόμενους εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες» σημειώνει ο κ. Βρούτσης, με τη ρύθμιση οφειλών 12 ή 24 δόσεων και δεύτερη ευκαιρία για επανένταξη σε παλιές ρυθμίσεις σε όσους την έχασαν λόγω Covid 19

 

Την ίδια ώρα με την αντίστοιχη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών για τις φορολογικές οφειλές, η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσφέρει ένα ολοκληρωμένο δίχτυ προστασίας για τους οφειλέτες και δίνει μεγάλη ευχέρεια κινήσεων σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις εν μέσω των πρωτόγνωρων οικονομικών συνθηκών που βιώνουν λόγω της πανδημίας να επανενταχθούν και τα ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

 

Συγκεκριμένα οι δύο διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών αναφέρουν τα εξής:

 

Οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η καταβολή των οποίων παρατάθηκε μέχρι 30 Απριλίου 2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19- σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), του άρθρου 23 της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), του άρθρου 8 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), του άρθρου 25 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), του άρθρου 10 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και του άρθρο 55 της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4690/2020 (Α΄104)- δύναται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης ποσού πενήντα (50) ευρώ.

 

 1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ. Κατ΄ εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ. Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ.

 

 1. Βασικές οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση της παρ.1, κεφαλαιοποιούνται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, κατά την κείμενη νομοθεσία, επιβαρύνονται, από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση, με τόκο δυόμιση εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως υπολογισμένο. Κατ΄ εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και δώδεκα (12) μηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται με τόκο.

 

 1. Η υπαγωγή στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζεται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

 1. Το ελάχιστο ποσόν μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ.

 

 1. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών.

 

 1. Η ρύθμιση του παρόντος απόλλυται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της ρύθμισης.

 

 1. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και οι λοιποί όροι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, παρέχονται στον οφειλέτη τα εξής ευεργετήματα:

 

α) δυνατότητα χορήγησης απο¬δεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος,

 

β) στις επιχειρήσεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179) χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, εφόσον για το έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό δεν υφίστανται τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με παρακράτηση ποσού ίσου με την οφειλή,

 

γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Ειδικά για κατασχέσεις στα χέρια τρίτων που έχουν επιβληθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115),

 

δ) αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136), αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

 

 1. Η απώλεια της ρύθμισης επιφέρει τις ακόλουθες συνέπειες:

 

α) Την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης.

 

β) την μετατροπή ως απαιτητής του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων.

 

γ) Την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα.

 

 1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται μέχρι 31/07/2021.

 

11.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης, να επανακαθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής και τα αρμόδια όργανα της παρ. 2, να καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να παρατείνεται η προθεσμία της παρ.10 και να ρυθμίζονται τυχόν ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

 

Άρθρο 22   Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού

 

 1. Οφειλέτες με ασφαλιστικές οφειλές που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής των δόσεων κατά τρεις μήνες στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, – σύμφωνα με τις με τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), του άρθρο 23 της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), της παρ. 2 του άρθρου 8 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), του άρθρου 25 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), του άρθρου 10 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και του άρθρου 11 της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄104) και το άρθρο 5 της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4690/2020 (Α΄104)-, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Ιουνίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020 ρύθμιση τμηματικής καταβολής, δύναται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

 

 1. Η επανένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα. Η προθεσμία καταβολής όλων των επόμενων δόσεων της αναβιώσασας ρύθμισης παρατείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.

Περισσότερα

Ελλάδα

Ασφαλιστικό: Αλλαγές σε ΑΜΚΑ, επιδόματα και τίτλους κτήσης

Δημοσιεύθηκε

στις

Ρυθμίσεις για το ΑΜΚΑ, τους Τίτλους Κτήσης και τους Ενιαίους Κανόνες για την απονομή παροχών σε χρήμα περιλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό, όπως φυσικά και για την ασφάλιση και τις συντάξεις.

Συγκεκριμένα, αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο του ΑΜΚΑ, προβλέπεται ο τρόπος ασφαλιστικής αντιμετώπισης των αμειβομένων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (πρώην Τίτλους Κτήσης), θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες για την απονομή παροχών σε χρήμα (επίδομα ασθένειας και μητρότητας) για όλους τους φορείς του e-ΕΦΚΑ και αίρεται η εκκρεμότητα για εκατοντάδες μεταβιβάσεις σύνταξης λόγω θανάτου στο Ν.Α.Τ.

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ

Επίσης, στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συστήνεται μονάδα Εμπειρογνωμόνων που θα στελεχωθεί από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, στα πρότυπα του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Οικονομικών.

Τι αλλάζει στο ΑΜΚΑ
Ειδικότερα, με τη νέα ρύθμιση αλλάζει το πλαίσιο του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), που έχει μείνει αμετάβλητο από το 2008.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, στόχος είναι να τεθούν τα θεμέλια για ψηφιακό εκσυγχρονισμό. Έτσι, κωδικοποιούνται οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις και τα στάδια έκδοσης, ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και αδρανοποίησης του ΑΜΚΑ, κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και η αυτοματοποίηση όλης της διαδικασίας.

Με βάση τη νέα νομοθεσία, θα καθοριστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα εστιάζουν στην ταυτοποίηση του αιτούντος, στη νομιμότητα της παραμονής του στη χώρα και στο δικαίωμα υπαγωγής στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα.

Το υπ. Εργασίας αναφέρει ότι εξασφαλίζεται η αποφυγή φαινομένων που παρατηρήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή έκδοσης ΑΜΚΑ από μη δικαιούχους, προσκόμισης πλαστών δικαιολογητικών ή και συνέχισης της χρήσης του ΑΜΚΑ από μη δικαιούχους για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή και λήψη προνοιακών παροχών.

Δηλαδή με τη ψήφιση του νομοσχεδίου εισάγεται στάδιο αδρανοποίησης του αριθμού σε περίπτωση που ο κάτοχος ΑΜΚΑ πάψει να πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου.

Αλλαγή στην ασφάλιση και στον υπολογισμό σύνταξης για τα Παραστατικά Παρεχομένων Υπηρεσιών
Ταυτόχρονα, στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 23 Ιουλίου προβλέπεται η ασφαλιστική αντιμετώπιση των αμειβομένων με Παραστατικά Παρεχομένων Υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα: καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης που προκύπτει από τις καταβληθείσες εισφορές και προβλέπεται ότι ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να ξεπερνάει τον ένα μήνα ανά παραστατικό, αποσυνδέοντας το ύψος του παραστατικού από τον ασφαλιστικό χρόνο με τον οποίο αντιστοιχίζεται.

Σε συνδυασμό με την αντίστοιχη νομοθεσία του υπουργείου Οικονομικών, προκύπτει ότι ο συνολικός χρόνος ασφάλισης από Π.Π.Υ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις 3 μήνες ανά έτος.

Αποσαφηνίζεται ότι το Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών δεν υποκαθιστά την υπαγωγή στην ασφάλιση με βάση τις διατάξεις των ενταγμένων στων e-ΕΦΚΑ φορέων.

Παράδειγμα
Παραδείγματος χάρη, εάν κάποιος παρέχει εξαρτημένη εργασία σε μαγαζί λιανικής, οφείλει να ασφαλιστεί ως μισθωτός με βάση τις διατάξεις του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και όχι με τίτλο κτήσης, για την απασχόλησή του αυτή.

Επιπλέον, ορίζεται ότι υπόχρεος παρακράτησης και απόδοσης των εισφορών είναι ο εκδότης του Π.Π.Υ και τίθεται ανώτατο όριο στο ποσό της παρακρατούμενης εισφοράς ίσο με την πρώτη μηνιαία ασφαλιστική κατηγορία των μη-μισθωτών, δηλαδή ίσο με 186 ευρώ για κύρια ασφάλισης και 55 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη ανά ΠΠΥ. Η ρύθμιση αυτή – σύμφωνα πάντα με το υπουργείο – στοχεύει στον περιορισμό της υπέρμετρης παρακράτησης εισφορών από ΠΠΥ, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει πρόσωπα με παραστατικά χαμηλής αξίας να δημιουργήσουν χρόνο ασφάλισης.

Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν παραστατικά που εκδίδονται από 1η Ιανουαρίου 2020. Η εκκαθάριση των εισφορών από παραστατικά που έχουν εκδοθεί το διάστημα από 01.02.2019 έως 31.12.2019 θα πραγματοποιηθεί με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, καθώς ο νόμος του 2017 δεν εφαρμόστηκε. Με αυτό τον τρόπο, τακτοποιείται η εκκρεμότητα που υπήρχε για χιλιάδες ασφαλισμένους που είχαν κάνει χρήση τίτλων κτήσης τα τελευταία δύο χρόνια.

Αλλαγές στις άδειες ασθένειας και μητρότητας
Επιπλέον, το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο προβλέπει ενιαίους κανόνες για τις άδειες ασθενείας και μητρότητας για όλους τους φορείς που έχουν ενταχθεί στον e-ΕΦΚΑ. Το προτεινόμενο άρθρο προβλέπει πλέον ενιαία διαδικασία πιστοποίησης της ανικανότητας για εργασία ή της πιθανής ημερομηνίας τοκετού, ορίζοντας τα αρμόδια Υγειονομικά Όργανα για όλους τους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α. Με βάση αυτό θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες παραπομπής των ιατρικών γνωματεύσεων στις Υγειονομικές Επιτροπές, μέχρι τη θέσπιση Ενιαίου Κανονισμού Παροχών σε χρήμα.

Ταυτόχρονα, με το νομοσχέδιο ρυθμίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών μέσω εργοσήμου του πρώην ΟΓΑ με βάση το καθεστώς των ασφαλιστικών κλάσεων που ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2020.

Αλλαγές για συνταξιούχους
Παράλληλα, αίρεται η εκκρεμότητα για τις χήρες συνταξιούχων του Ν.Α.Τ.

Η κυβέρνηση λέει πως η νέα ρύθμιση ανοίγει το δρόμο για τη χορήγηση εκατοντάδων εκκρεμών συντάξεων χηρείας στο Ν.Α.Τ., οι οποίες «σκόνταφταν» στην αδυναμία υπολογισμού λόγω απουσίας στοιχείων για τις συντάξιμες αποδοχές των θανόντων συνταξιούχων. Επίσης, τροποποιείται η έναρξη και η λήξη της υπαγωγής στην ασφάλιση ορισμένων κατηγοριών ασφαλισμένων του πρώην Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών πρακτόρων (Τ.Α.Ν.Τ.Π.). Η ρύθμιση φέρνει αλλαγές στην αυτόματη άντληση στοιχείων από την ΔΟΥ τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη λήξη της ασφάλισης και θα αποσυνδέσει την ασφάλιση από τη διοικητική διαδικασία της άδειας λειτουργίας.

Τέλος, συστήνεται Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΜΕΚΥ). Αυτό που αναφέρεται είναι πως σκοπός της είναι η υποστήριξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου από μία ευέλικτη κεντρική δομή με επιτελικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, «η ΜΕΚΥ θα στελεχωθεί με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και επιδιώκεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη συνδιαμόρφωση των πολιτικών στο πεδίο των κοινωνικών υποθέσεων, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου».

www.newsit.gr

 

Περισσότερα

Οικονομία

Επιστολή Μαρλαφέκα σε Α. Γεωργιάδη και Ν. Παπαθανάση-Αναγκαία η παράταση για τις ενισχύσεις των επιχειρήσεων

Δημοσιεύθηκε

στις

Την παράταση της προκήρυξης των καθεστώτων ενισχύσεων των επιχειρήσεων ζητά με επιστολή του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Νικόλαο Παπαθανάση ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτων Μαρλαφέκας.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:
«Κύριοι Υπουργοί,
Με την παρούσα αναφερόμαστε στην προκήρυξη των καθεστώτων ενισχύσεων
α. Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και
β. Γενική Επιχειρηματικότητα του αναπτυξιακού νόμου. 4399/16.
Βγαίνοντας, αργά αλλά σταθερά, από το τρίτο κύμα της πανδημίας, αντιμετωπίζουμε και πάλι σοβαρά προβλήματα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που κάνουν οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για να βρούν ξανά το βηματισμό τους, προς μια αργή μεν αλλά σταθερή κανονικότητα.
Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις της ΠΔΕ, που ανήκουν σε όλους τους επιλέξιμους κλάδους δραστηριότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16, είναι στη φάση σχεδιασμού κι υποβολής σοβαρών και στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων, προκειμένου να μπορέσουν να επωφεληθούν από το κορυφαίο αναπτυξιακό εργαλείο της οικονομίας μας, συνεισφέροντας στην ανασυγκρότηση της οικονομίας μας.
Θεωρούμε ωστόσο, πως το χρονικό περιθώριο για την υποβολή των προτάσεων είναι ιδιαιτέρως πιεστικό, δεδομένων των εμποδίων και των σημαντικών καθυστερήσεων που έθεσε η πανδημία στις απαιτούμενες για την προετοιμασία των προτάσεων ενέργειες κι εργασίες. Ως αποτέλεσμα αρκετές επιχειρήσεις-μέλη μας αντιμετωπίζουν δυσκολίες να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής.
Υπό αυτό το πρίσμα και χαιρετίζοντας τις εν λόγω προκηρύξεις ως ένα θετικό βήμα για την τόνωση των επενδύσεων και της ρευστότητας στην τοπική οικονομία, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας, στην προκήρυξη των καθεστώτων ενισχύσεων
α. Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και
β. Γενική Επιχειρηματικότητα του Ν.4399/16
Έως και την 10 Σεπτεμβρίου 2021.
Με την προτεινόμενη παράταση εκτιμούμε ότι δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα στον προγραμματισμό των υπηρεσιών σας ενώ θα δοθεί παράλληλα, σε όλους τους ενδιαφερόμενους, η ευκαιρία για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων.
Παραμένουμε στην διάθεση σας προκειμένου να συνδράμουμε, με όλα τα διαθέσιμα μέσα, σε οποιαδήποτε ενέργεια και πρωτοβουλία τόνωσης της επιχειρηματικότητας και της εθνικής οικονομίας εν γένει».

 

Περισσότερα

Οικονομία

H INTERAMERICAN συνεργάζεται με την Analytical View για την αναβάθμιση διαχείρισης και ανάλυσης των ασφαλιστικών δεδομένων

Δημοσιεύθηκε

στις

Η INTERAMERICAN προχωρεί σε αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών της με τη συνεργασία της Analytical View, ανεξάρτητη εταιρεία συμβουλευτικής με εκτενή εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα business & data analytics.

Στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και στην βέλτιστη αξιοποίηση των ασφαλιστικών δεδομένων, η ασφαλιστική εταιρεία αναβαθμίζει τις ψηφιακές υποδομές της με την πλατφόρμα SAS Viya, που ενσωματώνει προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligents) και μηχανικής μάθησης (machine learning). Την αναβάθμιση υλοποίησε η Analytical View, μακροχρόνιος συνεργάτης της INTERAMERICAN, προσφέροντας στον ασφαλιστικό οργανισμό αυξημένες δυνατότητες διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων με μια σύγχρονη, επεκτάσιμη και cloud-native αρχιτεκτονική.

Οι νέες τάσεις «εξατομίκευσης» των ασφαλιστικών προϊόντων με στόχο τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών κάθε ασφαλιζόμενου, καθώς και οι αυξημένες απαιτήσεις για διαφάνεια και συμμόρφωση με τα νέα κανονιστικά πλαίσια που διέπουν την ασφαλιστική αγορά, διευρύνουν τις προσδοκίες που έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες από τις μηχανογραφικές υποδομές τους. Δεδομένου ότι αυξάνεται η ζήτηση για εξειδικευμένες ασφαλιστικές πολιτικές και προϊόντα, για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών -με ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών στόχων των ασφαλιστικών εταιρειών- αναδεικνύεται σε «κλειδί» η τμηματοποίηση και συστηματική ανάλυση δεδομένων, σε ολοένα και μεγαλύτερο βάθος.

Η INTERAMERICAN αντλεί έναν πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων από τις πελατειακές σχέσεις και τις συναλλαγές της. Για την ανάλυση των δεδομένων αυτών, η εταιρεία έχει εμπιστευτεί εδώ και χρόνια τις λύσεις προηγμένης τεχνολογίας που της παρέχει η SAS. Σε μια προσπάθεια για ακόμη πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των δεδομένων που διαθέτει, η καινοτόμος ασφαλιστική εταιρεία έχει αναθέσει στην Analytical View το migration στην πλατφόρμα SAS Viya, με ενσωμάτωση επίσης των modules SAS Visual Analytics και SAS Visual Text Analytics.

 

Δυνατότητες στην αιχμή της τεχνολογίας ανάλυσης

Οι δυνατότητες της πλατφόρμας SAS Viya επιτρέπουν την εξαγωγή χρήσιμων -αλλά αφανών- πληροφοριών από ανεπεξέργαστα δεδομένα. Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν την INTERAMERICAN να εστιάζει στις πιο προσοδοφόρες επιχειρησιακές της δυνατότητες και στον εντοπισμό των σημείων που χρήζουν βελτίωσης. Οι προηγμένες τεχνικές ανάλυσης που βασίζονται σε μηχανική μάθηση, βαθιά μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη, μέσα από μια ποικιλία μοντελοποιημένων προσεγγίσεων βελτιώνουν θεματικά τις δυνατότητες του προσωπικού, αποκλείοντας λάθη και παραλείψεις  που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα.

Το SAS Visual Analytics, μέσα από μια ενιαία εφαρμογή παρέχει αναφορές, εξερεύνηση δεδομένων και analytics, διευκολύνοντας την κατανόηση των συμπερασμάτων κάθε ανάλυσης, μέσω της οπτικοποίησης των διαθέσιμων στοιχειών. Αντιστοίχως, το SAS Visual Text Analytics δίνει εντυπωσιακές δυνατότητες εξαγωγής πληροφοριών από την επεξεργασία κειμένου φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing), αφού αναγνωρίζει υποκειμενικές πληροφορίες σε μη δομημένα κείμενα (ακόμη και σε greeklish) και τις χαρακτηρίζει ως θετικές, αρνητικές ή ουδέτερες.

 

Βελτίωση συνεργασίας και επιχειρησιακής λειτουργίας

Με αυτόν τον τρόπο, τα στελέχη και το προσωπικό πρώτης γραμμής της INTERAMERICAN  μπορούν να συνεργαστούν εύκολα και γρήγορα, λαμβάνοντας τις αναγκαίες αποφάσεις  για τη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης. Επιπλέον, η εύχρηστη προγνωστική ανάλυση επιτρέπει στους αναλυτές να εκτιμήσουν πιθανά αποτελέσματα και να λάβουν πιο εμπεριστατωμένες αποφάσεις. Όλα αυτά, επιτυγχάνονται με τη χρήση έξυπνων αλγορίθμων χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση προγραμματιστών.

Επιπροσθέτως, η επεξεργασία και η ανάλυση αδόμητου κειμένου από το feedback που δίνουν οι πελάτες της INTERAMERICAN στις διάφορες μορφές της επικοινωνίας τους με την εταιρεία προσφέρουν το συγκριτικό πλεονέκτημα για άμεση ανάκτηση, έλεγχο και βελτίωση του Customer Experience, αύξηση των δεικτών σύστασης-προώθησης από πελάτες και τη σημαντική ενίσχυση του Customer Loyalty.

«Με την μετάβαση στην πλατφόρμα SAS Viya και την προσθήκη των modules SAS Visual Analytics και SAS Visual Text Analytics, έχουμε δει σημαντική βελτίωση στις λειτουργίες μας και θεαματική αξιοποίηση της πληροφορίας που προκύπτει από την advanced χρήση των δεδομένων. Τα επιχειρησιακά οφέλη που αποκομίζει πλέον η εταιρεία, είναι πολλά και μεγάλα, έχοντας πάντα ως γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη»  τονίζει  ο Χαράλαμπος Μπαμπίλης, Data & Analytics Leader της INTERAMERICAN.

«Με το έργο της μετάβασης στην πλατφόρμα SAS Viya διευρύνεται περαιτέρω η στρατηγική μας συνεργασία με την INTERAMERICAN, υποστηρίζοντας τις ενέργειες της εταιρείας για να αποκτήσει ένα ακόμη εργαλείο στη φαρέτρα του ψηφιακού της μετασχηματισμού, με γνώμονα πάντα την καινοτομία και την προσήλωση στην αποδοτικότερη εκμετάλλευση και εξέλιξη του Voice of the Customer» συμπληρώνει η Βάσω Στούμπου, Sales Manager της Analytical View.

Η συνεργασία της INTERAMERICAN με την Analytical View, εταιρεία με πολυετή εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία σε υλοποιήσεις λύσεων ανάλυσης δεδομένων, cloud, microservices και advanced analytics με τη χρήση τεχνολογιών machine learning, deep learning, NLP, AI κ.λπ., έχει βοηθήσει την ασφαλιστική εταιρεία να διατηρεί τη θέση της μεταξύ των κορυφαίων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, σε συνδυασμό με τον χαρακτήρα της πρωτοπόρου σε λειτουργικές επιλογές.

 

 

 

Σχετικά με την Analytical View

Η Analytical View είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία συμβουλευτικής και παροχής υπηρεσιών σε θέματα business & data analytics, business intelligence, artificial intelligence, predictive modelling, application development, big data & cloud και IT Security.

Αξιοποιώντας λύσεις κορυφαίων κατασκευαστών όπως οι SAS Institute, Microsoft, Cloudera, Veritas, Symantec αλλά και τεχνολογίες open source, βοηθά τους πελάτες της να ανακαλύψουν τις αφανείς δυνατότητες των μηχανογραφικών δεδομένων που διαθέτουν, παρέχοντας υπηρεσίες και λύσεις, που στοχεύουν στην υποστήριξη της ανάπτυξης και της επιτυχίας των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Η Analytical View είναι SAS Alliance Silver Member Consulting Partner και Microsoft Expert in Cloud Solutions.

 

Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται οι κορυφαίες εταιρείες τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες κ.λπ.

Μάθετε περισσότερα για την εταιρεία στο www.analyticalview.com.

 

Σχετικά με την INTERAMERICAN

Η INTERAMERICAN, με 52 χρόνια ηγετικής και δημιουργικής παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, οδηγεί σήμερα τις εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο με ένα σύγχρονο επιχειρηματικό μοντέλο. Αποστολή της είναι «να βοηθά τους ανθρώπους να ζουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα». Δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς ασφάλισης: ζωής και επενδύσεων, υγείας και γενικών ασφαλίσεων, ενώ στην ψηφιακή διανομή είναι leader στη direct ασφάλιση με την Anytime.

Η INTERAMERICAN, στο πλαίσιο του σύγχρονου μετασχηματισμού της στην οργάνωση και τις λειτουργίες, έχει ως στόχο να αποτελεί τον πρώτο απόλυτα «Ψηφιακό Ασφαλιστή» στην Ελλάδα. Ο Οργανισμός παρουσίασε κατά το 2020 κέρδη προ φόρων 28 εκατ. ευρώ προ φόρων και διαθέτει σήμερα πάνω από 1 εκατ. πελάτες. Αποτελεί μέλος της ACHMEA, ολλανδικού ομίλου εταιρειών με συνεταιριστικό χαρακτήρα και εμπειρία 210 ετών, ο οποίος κατέχει την πρώτη θέση στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών Υγείας στην Ευρώπη.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Analytical View

Τηλ.  210 – 68 95 100

Email: [email protected]

Πληροφορίες για τον Τύπο:

RED Communications

Τηλ. 210 – 62 62 100

Email: [email protected]

 

 

 

 

 

 

Περισσότερα
GOODYS
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ
Advertisement

Ροή ειδήσεων

Advertisement

Αυτή την εβδομάδα