Τρίτη 28 Μαρτίου 2023
Connect with us

Εκκλησιαστικά

Χρυσόστομος: «Ο Απόστολος Ανδρέας μεταφέρει το αίτημά μας στον Κύριο για έξοδο από την παρούσα δοκιμασία»

Δημοσιεύθηκε

στις

Ἡ Πάτρα ἑτοιμάζεται νά ἑορτάσῃ τόν προστάτη καί ἒφορό της, τόν πρέσβυ καί μεσίτην της πρός Κύριον, τόν Ἅγιον Ἀπόστολον Ἀνδρέα.

Ὁ ἐφετινός ἑορτασμός, γίνεται κατά τρόπο πρωτόγνωρο, θά ἒλεγα μοναδικό στά χρονικά τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας τῶν Πατρῶν καί τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος γενικώτερα.
Ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, ἡ ὁποία ταλανίζει ὂχι μόνο τήν πατρίδα μας, ἀλλά καί τόν κόσμον ὁλόκληρο καί τά ἐξ’ αὐτῆς περιοριστικά μέτρα, ὣστε νά ὑπάρξῃ καταστολή τῆς λοιμικῆς νόσου, δέν ἐπιτρέπουν τόν ἑορτασμό μέ τήν μεγαλοπρέπεια πού ἐτελεῖτο μέχρι πέρυσι καί τήν συμμετοχή χιλιάδων Πατρέων καί Προσκυνητῶν ἀπό ἂλλα μέρη τῆς Ὀρθοδόξου Πατρίδος μας καί ὂχι μόνο.
Δεχόμεθα αὐτή τήν δοκιμασία, ὡς Θεοῦ παιδαγωγία διά τήν ἀπό τόν Θεό ἀποστασία μας καί τήν ἁμαρτωλότητά μας. Πολύ ἐλυπήσαμε, δυστυχῶς τόν Κύριόν μας καί ἐπικράναμε τόν Ἃγιο μας μέ τήν ἐν γένει μακράν τῶν Θείων ἐντολῶν συμπεριφορά μας. Ἲσως ὁ λόγος αὐτός φανῆ αὐστηρός στά ὦτα τῶν πολλῶν. Ἀλλ’ ὃμως ἐάν σκεφθοῦμε πνευματικά θά διαπιστώσωμε, ὃτι ὁσάκις ὁ Θεός ἐπιτρέπει δοκιμασίες στό Λαό Του, ἒχει ὡς σκοπό τήν παιδαγωγία καί τήν ἐπιστροφή στήν ὁδό τῆς ἀληθείας καί τῆς σωτηρίας. Τοῦτο γίνεται ἐκ τῆς ὑπερβολῆς τῆς ἀγάπης τοῦ Σωτῆρος μας.
Τό κήρυγμα, λοιπόν, τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἠχεῖ ὡς ἐγερτήριο σάλπισμα ἰδιαιτέρως κατ’ αὐτήν τήν ἐποχή, ὃπως βεβαίως καί πάντοτε. Εἶναι κήρυγμα μετανοίας καί ἐγκαταλείψεως τῆς σύγχρονης «εἰδωλολατρείας» ἡ ὁποία συνίσταται εἲτε στήν ἀπολυτοποίηση τῆς δυνάμεως τοῦ ἀνθρώπου, εἲτε στήν θεοποίηση τῆς ὓλης, εἲτε στόν ἐναγκαλισμό μέ τήν φθαρτότητα τῶν κοσμικῶν ἀπολαύσεων καί τῆς ἐπωδύνου ἠδονῆς.
Γνωρίζομε ὃτι εἶναι βαθύ τό ἂλγος καί μεγάλος ὁ πόνος ἓνεκα αὐτῆς τῆς δοκιμασίας.
Ὃμως ἐκτός ἀπό τήν ἰατρική ἐπιστήμη τήν ὁποία ὀφείλομε νά σεβώμεθα, διότι εἶναι δῶρο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, καί πρέπει νά λαμβάνωμε σοβαρῶς ὑπ’ ὂψιν τίς ὑποδείξεις τῶν ἰατρῶν καί τά μέτρα τά ὁποῖα ἀνθρωπίνως ὑποδεικνύονται, ὡς ἀνάγκη ἀδήριτος προβάλλει ἐνώπιόν μας ἡ μετάνοιά μας καί ἡ συντριβή τῆς καρδίας μας ἐνώπιον τοῦ Ἐσταυρωμένου καί Ἀναστάντος Κυρίου μας, ὣστε νά γίνῃ ἳλεως πᾶσιν ἡμῖν καί νά μᾶς λυτρώσῃ ἐκ τῆς συνεχούσης ἡμᾶς μάστιγος καί ἀπειλῆς.
Στήν κίνηση αὐτή τῆς προσευχῆς καί τῆς βαθείας ἐπικοινωνίας μέ τόν Θεό, ἒχομε βοηθό καί συμπαραστάτη μας τόν ἱερώτατον Ἀπόστολο, τόν Ἅγιον Ἀνδρέα τόν Πρωτόκλητο καί Αὐτόκλητο, (ὡς τόν ἀποκαλοῦν πολλοί ἐκ τῶν Πατέρων), μαθητήν τοῦ Σωτῆρος, ὁ ὁποῖος ἢδη ἀδελφοί μου ἀγαπητοί τόν πόνο μας εἶδε, τήν ὀδύνη μας ἢκουσε, τόν στεναγμόν μας ἒλαβε καί τα δάκρυα συνέλεξε καί πρός Κύριον τά μετέφερε. Καί ἰδού ἳσταται ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, κρατώντας τόν σταυρό τοῦ μαρτυρίου του καί τάς πληγάς ἐπιδεικνύοντας πρός τόν πανοικτίρμονα Δεσπότην, τήν συμπαθεστάτην Αὐτοῦ καθικετεύει ἀγαθότητα ὑπέρ ὑγιείας καί σωτηρίας τῶν τέκνων του, τῶν Πατρέων δηλαδή, ἀλλά καί ὃλων τῶν ἀνθρώπων.
Διά τοῦτο, τόν πόνον καί τήν δυσκολία ἓνεκα τῆς παρούσης περιστάσεως, ἢδη διαδέχεται ἡ ἐλπίς ἢ μᾶλλον ἡ βεβαιότης ὃτι συντόμως Κύριος ὁ Θεός, ἐφ’ ὃσον ἐν μετανοίᾳ καί προσευχῇ ἐπιμείνωμε, θά ἂρῃ τήν ὀδύνη καί θά χαρίσῃ τήν ἲαση. Οἱ ἂνθρωποι τοῦ Θεοῦ βλέπουν τά πάντα μέ τήν προοπτική τῆς αἰωνιότητος. Ἐδῶ εἲμαστε πάροικοι καί παρεπίδημοι, διότι ὡς λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, «ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει». Τώρα πού στερηθήκαμε, ἀδελφοί μου, πολλῶν πραγμάτων, κατανοοῦμε καί τήν ἀξία τους. Ἀπό τήν περιπέτεια αὐτή θά ἐξέλθωμε σοφώτεροι, συνετώτεροι καί πνευματικῶς ἀναγεννημένοι.
Αὐτές τίς ἡμέρες, ὁ νοῦς μας εἶναι στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
Ἡ καρδιά μας χτυπᾶ στό ἱερό Ἀποστολεῖο του, ὅπου φυλάσσεται ἡ ἁγία Κάρα του καὶ ὁ Σταυρός του μαρτυρίου του. Ἐκεῖ ὃπου, ὡς μάρτυρας τῆς, πρός τήν πόλη τῶν Πατρῶν, εὐεργεσίας τοῦ Θεοῦ καί τῆς μεγίστης δωρεᾶς Του, εὑρίσκεται ὁ τάφος του Ἀποστόλου μας.
Ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης μας πρός τόν ἃγιον Ἀπόστολον Ἀνδρέα καί ἡ γλυκειά προσμονή τῆς ἐξόδου μας ἀπό τήν παροῦσα δοκιμασία διά πρεσβειῶν του, νικάει τόν πόνο τῆς σωματικῆς μας ἀπουσίας ἀπό τήν γιορτή του καί τόν πανηγυρισμό του καί κινεῖ τήν γλῶσσα μας καί τήν ὓπαρξή μας ὁλόκληρη σέ προσευχή καί ἱκεσία πρός Τόν, ὑπό τοῦ Ἀνδρέου κηρυχθέντα, Μεσσίαν.
«Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ Πατήρ τῶν οἰκτιρμῶν καί πάσης παρακλήσεως, διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἐπίσκεψαι καί ἲασαι τούς δούλους σου, τούς ἐν ἀσθενείαις εὑρισκομένους καί τούς νοσούντας ἐκ τῆς συνεχούσης τόν κόσμον, λοιμικῆς νόσου τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἐπιδε ἐπί τῷ Ἰατρικῷ καί Νοσηλευτικῷ προσωπικῷ τῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων τῆς Πατρίδος μας, ἀλλά καί ὃλου τοῦ κόσμου. Ἀπάλλαξον ἡμᾶς τοῦ ἂλγους τῆς ψυχῆς, δώρησαι ἡμῖν τήν δύναμιν τῆς ἀναθεωρήσεως τῆς ζωῆς μας καί τῆς εἰς Σέ ἐπιστροφῆς διά τῆς μετανοίας, ὣστε ἐν χαρᾶ καί ἀγαλλιάσει, διά τῆς ψυχοσωματικῆς μας παρουσίας, νά δοξολογήσωμε καί νά μεγαλύνομε Σέ τόν ἐποὑράνιον Πατέρα μας καί να τιμήσωμε συντόμως ἐν ὑγιείᾳ καί εὐφροσύνῃ ἐν τῷ Ναῷ του, τόν Ἃγιον Ἀπόστολον Ἀνδρέα».

 

 

Εκκλησιαστικά

Παπαφλέσσας: Ο κληρικός ήρωας της Επανάστασης

Δημοσιεύθηκε

στις

Κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες, με αφορμή τον εορτασμό της επετείου της απελευθέρωσης του ελληνικού κράτους από τον τουρκικό ζυγό, τα τηλεοπτικά κανάλια προβάλλουν ταινίες αφιερωματικές στην επανάσταση του 1821. «Μαντώ Μαυρογένους», με τη μοναδική Τζένη Καρέζη στον ομώνυμο ρόλο, οι «Σουλιώτισσες», αλλά και ο «Παπαφλέσσας» με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, που πρόκειται για μία ταινία υπερπαραγωγή. Ποιος ήταν, όμως, στην πραγματικότητα ο Παπαφλέσσας;

Ο Γεώργιος Δικαίος, γνωστότερος ως Παπαφλέσσας, ήταν κληρικός, πολιτικός και αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ο Παπαφλέσσας γεννήθηκε το 1788 στην Πολιανή Μεσσηνίας. Το επίθετο Δικαίος είναι το πραγματικό της εν λόγω οικογένειας και ακόμη και σήμερα το συναντά κανείς στο χωριό του την Πολιανή Μεσσηνίας. Το επίθετο Φλέσσας δόθηκε στην οικογένεια αργότερα, γι’ αυτό και ο Παπα-Φλέσσας ονομάστηκε έτσι. Φοίτησε στην ονομαστή Σχολή της Δημητσάνας και το 1816 εκάρη μοναχός στο μοναστήρι της Βαλανιδιάς στην Καλαμάτα κι έλαβε το όνομα Γρηγόριος. Ζωηρός και εριστικός ως χαρακτήρας, γρήγορα ήλθε σε ρήξη με τον ηγούμενό του και πήγε να μονάσει στο μοναστήρι της Ρεκίτσας, μεταξύ Μυστρά και Λεονταρίου.

Επέλεξε να αυτόεξοριστεί στην Κωνσταντινούπολη, αλλά πριν φύγει, φέρεται να υποσχέθηκε ότι θα γυρίσει «ή Δεσπότης ή Πασάς». Στην Κωνσταντινούπολη γνωρίστηκε με τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο, ο οποίος τον κατήχησε και τον μύησε στη Φιλική Εταιρεία στις 21 Ιουνίου του 1818 με το συνθηματικό όνομα Αρμόδιος. Την ίδια περίοδο χειροτονήθηκε Αρχιμανδρίτης από τον πατριάρχη Γρηγόριο Ε’.

Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΜΑΝΙΑΚΙ
Τον Δεκέμβριο του 1821 ο Παπαφλέσσας έγινε μέλος της Πελοποννησιακής Γερουσίας και έλαβε μέρος στην Α’ Γενική Συνέλευση της Επιδαύρου, στη Β’ Εθνική Συνέλευση του Άστρους και την 1η Ιουλίου 1823 ανέλαβε το υπουργείο Εσωτερικών. Στον εμφύλιο πόλεμο βρέθηκε αντίπαλος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, παρ’ ότι στο παρελθόν είχε πολεμήσει μαζί του. Όταν ο Ιμπραήμ απείλησε σοβαρά την έκβαση της Επανάστασης, ο ίδιος ο Παπαφλέσσας πρότεινε την αποφυλάκιση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και άλλων αντικυβερνητικών. Η απελευθέρωσή τους όμως δεν έγινε εγκαίρως. Ο Παπαφλέσσας έσπευσε στο Μανιάκι, το οποίο μετά την πτώση του Νεοκάστρου αποτελούσε στόχο των Αιγυπτίων, όπου συγκέντρωσε αρχικά 1.500 άνδρες, από τους οποίους τελικά έμειναν μόνο 500. Κυκλωμένος από 3.000 ιππείς και πεζούς απέρριψε την πρόταση άλλων οπλαρχηγών να μετακινηθεί σε πιο ασφαλή θέση. Στην οκτάωρη αυτή μάχη ο Παπαφλέσσας έπεσε νεκρός μαζί με τους περισσότερους άνδρες του.

Ο Παπαφλέσσας προσέφερε τις μεγαλύτερες υπηρεσίες στην ιερή υπόθεση πριν το ξέσπασμα της επανάστασης σαν μπουρλοτιέρης των ψυχών. Χωρίς αυτόν – λένε μερικοί– ίσως να μην άναβε η επαναστατική φλόγα. Ξετρέλαινε τους ενθουσιασμένους, έπειθε τους διστακτικούς, πολεμούσε τους αντίθετους. Διαλαλούσε ότι μια μεγάλη δύναμη κρύβεται πίσω από τους Φιλικούς, εννοώντας τη Ρωσία. Ήταν έξυπνος, ενθουσιώδης, τολμηρός. Αυτές οι αρετές καθώς και το σχήμα του τον έκαναν ανεπανάληπτο για την προεπαναστατική του δράση.

παπαφλέσσας

Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ ως Παπαφλέσσας στην ομώνυμη ταινία.

Περισσότερα

Εκκλησιαστικά

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου: Η χαρμόσυνη αναγγελία γέννησης του Υιού του Θεού

Δημοσιεύθηκε

στις

Η χριστιανοσύνη σήμερα γιορτάζει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, που συμβολίζει την ημέρα της αναδημιουργίας του κόσμου, μέσω της χαρμόσυνης αναγγελίας από τον αρχάγγελο Γαβριήλ στη Μαρία ότι πρόκειται να γεννήσει τον Υιό του Θεού.

Σύμφωνα με τον ευαγγελιστή Λουκά (α’ 26-38), ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου συνέβη έξι μήνες μετά τη θαυμαστή σύλληψη του Ιωάννη του Προδρόμου από την Ελισάβετ, τη γυναίκα του Ζαχαρία, όταν ο αρχάγγελος Γαβριήλ στάλθηκε από τον Θεό προς την Παρθένο Μαριάμ (Μαρία) για να της ανακοινώσει ότι θα φέρει στον κόσμο τον Υιό του Θεού. Εκείνη την περίοδο, η Μαρία ζούσε στη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και ήταν μνηστευμένη με τον ξυλουργό Ιωσήφ.

Ο Γαβριήλ εμφανίσθηκε ξαφνικά μπροστά στη Μαρία και της απηύθυνε τον χαιρετισμό «Χαίρε κεχαριτωμένη, ο κύριος μετά σου». Η νεαρή γυναίκα ήταν λογικό να πανικοβληθεί, αλλά ο αρχάγγελος την καθησύχασε: «Μη φοβού Μαριάμ, εύρες γαρ χάριν παρά τω Θεώ. Και ιδού συλλήψη εν γαστρί και τέξη υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν».

Μόλις συνήλθε από την ταραχή, η Μαρία γεμάτη απορία ρώτησε τον αρχάγγελο πώς θα συλλάβει, αφού δεν γνωρίζει τον άνδρα. Ο Γαβριήλ τής αποκρίθηκε ότι το Άγιο Πνεύμα θα την καλύψει σαν σύννεφο και θα ενεργήσει αφανώς και μυστηριωδώς τη σύλληψη του Υιού του Θεού. Και για να γίνει πιο πιστευτός επικαλέστηκε τη θαυμαστή σύλληψη του Ιωάννου του Προδρόμου από την Ελισάβετ. Η Μαρία πείστηκε από τα λόγια του Γαβριήλ («Ιδού η δούλη Κυρίου, γένοιτο μοι κατά το ρήμα σου») και ο αρχάγγελος Γαβριήλ «απήλθε».

Μάλιστα, το εκκλησιαστικό γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου αναφέρεται και στο Κοράνιο, το ιερό βιβλίο των Μουσουλμάνων (19:16-22).

Σαφείς μαρτυρίες περί της έναρξης του εορτασμού του ευαγγελισμού της ενσάρκωσης του Ιησού δεν υπάρχουν. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι καθιερώθηκε να εορτάζεται στις 25 Μαρτίου κατά τα χρόνια που είχε πλέον καθιερωθεί ο εορτασμός των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου, δηλαδή περί τον 4ο αι.

Θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες γιορτές, γι’ αυτό επιβάλλεται αποχή από κάθε εργασία. Λέγεται, χαρακτηριστικά, ότι ακόμη και τα χελιδόνια, που αρχίζουν να επιστρέφουν, σήμερα σταματούν να χτίζουν την φωλιά τους. Παλαιότερα, πιστευόταν ότι το βράδυ της παραμονής του Ευαγγελισμού ανοίγουν οι ουρανοί και ό,τι προλάβεις να ζητήσεις τη στιγμή εκείνη θα το αποκτήσεις. Γι’ αυτό έλεγαν ότι όποιος γεννιέται την ημέρα αυτή είναι τυχερός σε όλη τη ζωή. Την ίδια, επίσης, βραδιά τα δέντρα χαμηλώνουν και προσκυνούν τη γη, το φαινόμενο όμως το βλέπουν μόνον οι δίκαιοι.

«Η στιγμή που ο Λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας…», «Και ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν», κατά τον ευαγγελιστή Ιωάννη, επηρέασε πολλούς και σημαντικούς εικαστικούς καλλιτέχνες, όπως οι Ντούτσιο, Λεονάρντο Ντα Βίντσι, Πάολο Ντε Ματέις, Καραβάτζιο, Μποτιτσέλι, Τζιότο, Ρούμπενς, Ελ Γκρέκο (Δομήνικος Θεοτοκόπουλος) και Ντονατέλο.

Ήθη, έθιμα και παραδόσεις

Σήμερα, παραμένει η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, με μία εξαίρεση: η Εκκλησία επιτρέπει την ψαροφαγία («κατάλυσις ιχθύος», σύμφωνα με την εκκλησιαστική ορολογία), όπως και την Κυριακή των Βαΐων, λόγω της σπουδαιότητας της γιορτής. «Αν δεν έχεις να φας ψάρι, να γλείψεις ψαροκόκκαλο», λένε σε πολλά μέρη της Ελλάδας, ενώ σχετικό είναι και το παιδικό τραγουδάκι: «Του Ευαγγελισμού και των Βαγιώ,/τρώνε ψάρι και κολιό…».

Το έδεσμα της ημέρας είναι ο μπακαλιάρος (βακαλάος) με ή χωρίς σκορδαλιά. Ο παστός μπακαλιάρος που καταναλώνουμε, εμφανίστηκε στο ελληνικό τραπέζι περί τον 15ο αι. και με την πάροδο του χρόνου καθιερώθηκε ως το πιάτο της εορτής του Ευαγγελισμού.

Με εξαίρεση τα νησιά, όπου υπήρχε πάντα φρέσκο ψάρι, στην υπόλοιπη Ελλάδα ο παστός μπακαλιάρος ήταν η φθηνή και εύκολη λύση. Ιστορικά, εκείνοι που έστελναν στην Ελλάδα μεγάλες ποσότητες μπακαλιάρου ήταν οι Άγγλοι, οι οποίοι τον αντάλλασσαν με σταφίδα.

Απολυτίκιο του Ευαγγελισμού

Το απολυτίκιο του Ευαγγελισμού απεικονίζει πολύ εύγλωττα τη μεγάλη εορτή: «Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και του απ’ αιώνος μυστηρίου η φανέρωσις.

Ο υιός του Θεού υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Διό και ημείς συν αυτώ τη Θεοτόκω βοήσωμεν: Χαίρε κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου».

Περισσότερα

Εκκλησιαστικά

ΠΑΤΡΑ: Ο παλιός Ναός του Αγ. Ανδρέου

Δημοσιεύθηκε

στις

Ο παλαιός ναός του Αγίου Ανδρέου χτίστηκε μεταξύ 1836 και 1843 στον χώρο όπου υπήρχαν τα ερείπια του παλαιότερου ναού, που υπήρχε από την εποχή των Ενετών και καταστράφηκε από του Τουρκαλβανούς το 1770, στα Ορλοφικά. Είναι τρίκλιτη βασιλική που έχει προστώο με πέντε τοξωτά ανοίγματα στην όψη της, έργο του αρχιτέκτονα Λύσανδρου Καυταντζόγλου. Ήταν ο πρώτος ναός που οικοδομήθηκε στην μεταεπαναστατική Πάτρα και διετέλεσε Μητρόπολη της πόλης για την περίοδο 1845-1856.
ΠΗΓΗ: Πάτρα η πόλη της καρδιάς μας.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Περισσότερα
Advertisement

Ροή ειδήσεων

Advertisement

Αυτή την εβδομάδα