Τρίτη 20 Απριλίου 2021
Connect with us

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Στον «αέρα» η θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Δημοσιεύθηκε

στις

Μετά από πολύμηνη καθυστέρηση επιτέλους δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την κάλυψη της κενής θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ της Πάτρας. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 12 Μαρτίου, ενώ ο νέος διευθυντής θα αναλάβει καθήκοντα από 1η Ιουλίου.

Στην προκήρυξη αναφέρεται μεταξύ άλλων πως «το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας προκηρύσσει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο, με την ειδικότητα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας και της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, που εδρεύουν στην Πάτρα επί της οδού Όθωνος Αμαλίας 6, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας και της Δραματικής Σχολής», συνολικής διάρκειας δύο ετών με δυνατότητα παράτασης της θητείας για ένα έτος.
Ο νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής θα αναλάβει καθήκοντα από 01/07 2021.
Η οικονομική σύμβαση που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνει:
Α. Μηνιαίο μικτό ποσό με βάση τις διατάξεις του ν. 4354/2015 περί Ενιαίου Μισθολογίου.
Β. Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. δύναται να του αναθέσει επί πλέον με αμοιβή τη σκηνοθεσία ή μετάφραση ή συγγραφή ενός θεατρικού έργου κατ’ έτος, μέχρι του ποσού των 10.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Γ. Διαμονή στην Πάτρα με τον τρόπο που θα συμφωνήσουν τα δύο μέρη.
Δ. Άλλες πρόσθετες αμοιβές, όπως οδοιπορικά από και προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας κλπ δεν θα βαρύνουν το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.
Απαιτούμενα προσόντα:
1. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας δύνανται να προσληφθεί ανεξαρτήτως κατοχής τίτλου συγκεκριμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας, εξαιρουμένης της ΥΕ εκπαιδευτικής βαθμίδας. Για την θέση αυτή θα επιλεχθεί πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει ιδιαιτέρως διακριθεί στο χώρο του θεάτρου ή να έχει ασχοληθεί με θέματα θεάτρου επαγγελματικά και να έχει μια από τις εξής ιδιότητες:
1.α Ηθοποιός, σκηνοθέτης, συνθέτης, χορογράφος, σκηνογράφος ή ενδυματολόγος, με αναγνωρισμένη προσφορά στο επαγγελματικό θέατρο
1.β Θεατρικός συγγραφέας, μεταφραστής έργων, θεατρολόγος κριτικός θεάτρου με επαγγελματική εργασία στο θέατρο.
2. Να διαθέτει τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση θεατρικών παραγωγών.
3. Να διαθέτει εμπειρία στην οργάνωση και λειτουργία δραματικής σχολής και στη διδασκαλία βασικά της υποκριτικής τέχνης.
4. Να έχει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες που να πιστοποιούνται με παρακολούθηση σχετικών σπουδών ή σεμιναρίων ή με προϋπηρεσία σε άλλη διοικητική θέση.
5. Ο υποψήφιος για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή οφείλει μαζί με την αίτηση να υποβάλλει φάκελο με τις γενικές και ειδικές προτάσεις του για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας και ένα πλάνο προγραμματισμού (Δραματολόγιο κλπ.) για ολόκληρη τη θητεία του. Επίσης αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά στοιχεία των ιδιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
6. Ο υποψήφιος για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή οφείλει να υποβάλλει φάκελο με τις γενικές και ειδικές προτάσεις του για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας. Θα εκτιμηθούν:
6.α Η πρότασή του για τον χαρακτήρα και τον ρόλο που πρέπει να παίξει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. στον Δήμο και την Περιφέρεια, πού πρέπει κυρίως να απευθύνεται, με ποια μέσα και για ποιους σκοπούς.
6.β Η πρότασή του για το συγκεκριμένο πλάνο προγραμματισμού (Δραματολόγιο κλπ.) για ολόκληρη τη θητεία του, που θα υπηρετεί τον πιο πάνω χαρακτήρα του Θεάτρου.
Δικαιολογητικά των γενικών προσόντων
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Πρόταση Καλλιτεχνικών προθέσεων για την περίοδο της θητείας του και αναλυτικό πρόγραμμα για το πρώτο εξάμηνο.
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών όπου αναφέρεται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου και αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται:
1. Το έτος γέννησης.
2. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητάς του για την υπηρεσία την οποία προορίζεται, ιδίως δε εάν τυχόν έχει καταδικασθεί λόγω ποινικού αδικήματος.
3. Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε, με οιανδήποτε ειδικότητα, στο Δημόσιο ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον δε εξήλθε της υπηρεσίας για κάποια αιτία.
4. ότι δεν «τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική, υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις».
5. ότι δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
6. ότι δεν είναι υπόδικος/η που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
7. ότι δεν έχει λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά του/της δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
Αιτήσεις συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τον φάκελο θα γίνονται δεκτά με σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αυτοπρόσωπη κατάθεση μέχρι την Παρασκευή 12-3-2021 και ώρα 12, στη διεύθυνση, Όθωνος Αμαλίας 6, υπόψη του Προέδρου του Δ.Σ Πέτρου Βάη. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία, αρμόδια υπάλληλος ορίζεται η κα Δήμητρα Στέφου, γραμματέας του Προέδρου του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, στο τηλ.: 2610 623730 και από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 9:00 – 13:00».

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Πάτρα: “Ξήλωσαν” το περίπτερο

Δημοσιεύθηκε

στις

Έστω και μετά από αρκετούς μήνες από τη στιγμή που έχουν κατατεθεί αιτήματα από περιοίκους, η αρμόδια αρχή προχώρησε στο ξήλωμα περιπτέρου από τη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Μπενιζέλου Ρούφου.

Τα «Αιχμηρά» εδώ και αρκετό καιρό είχαν αναφερθεί στο ζήτημα με το κλειστό περίπτερο το οποίο εμπόδιζε τη διέλευση των πεζών και ειδικά μαμάδων που μετά βίας περνούσαν με το καρότσι από το σημείο την στιγμή που ακριβώς μπροστά λειτουργεί παιδικός σταθμός.
Εδώ και λίγες μέρες το περίπτερο έφυγε από εκεί και απομένει τώρα να τοποθετηθούν πλακίδια που θα συνθέτουν το πεζοδρόμιο, χωρίς κανένα μπάλωμα που θα εγκυμονεί κινδύνους για τους διερχόμενους.

Περισσότερα

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Μείωση της τάξης του 30% στα λύματα της Πάτρας

Δημοσιεύθηκε

στις

Απογοητευτικά είναι τα αποτελέσματα από το ιικό φορτίο κορονοϊού στα λύματα ιδίως στην Αττική και στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. τα δείγματα ελήφθησαν από τις 12 έως τις 18 Απριλίου 2021. Στην Αττική τα λύματα εκτοξεύθηκαν κατά 171% και στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης κατά 360%.

Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου Λασιθίου, της Πάτρας, της Ξάνθης και της Αλεξανδρούπολης.

Ποσοστιαία μεταβολή στη μέση εβδομαδιαία συγκέντρωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα ανά 100.000 κατοίκους την εβδομάδα 12-18 Απριλίου 2021 σε σχέση με την εβδομάδα 5 – 11 Απριλίου 2021.

Περισσότερα

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Άνοδος κρουσμάτων στην Αχαΐα-Αναλυτικά η κατανομή

Δημοσιεύθηκε

στις

Την ώρα που οι επιδημιολόγοι συνεδριάζουν για να αποφασίσουν τα μέτρα που θα εισηγηθούν στην κυβέρνηση για τις μέρες του Πάσχα, κι ενώ η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ήδη ανακοίνωσε την δική της πρόταση για το πώς θα λειτουργήσουν την Μεγάλη Εβδομάδα οι εκκλησίες, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη, 20 Απριλίου 2021, τα ευρήματα του τελευταίου 24ώρου για τον κορονοϊό: 3789 κρούσματα, 847 διασωληνωμένοι και 87 θάνατοι.

 

Δείτε αναλυτικά την κατανομή ανά περιφέρεια, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία του ΕΟΔΥ:

 

Περισσότερα
Advertisement
Advertisement

Ροή ειδήσεων

Advertisement

Αυτή την εβδομάδα