Δευτέρα 17 Μαΐου 2021
Connect with us

Άρθρα-Συνεργασίες

«Σταυροαναστάσιμη απάντηση στη σημερινή πρωτόγνωρη συγκυρία»-Του Πρωτοπρεσβυτέρου ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ

Δημοσιεύθηκε

στις

ΠροϊσταμένουἹεροῦ Ναοῦ ἉγίουἈνδρέου Πατρῶν

Οἱ ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας, μάλιστα δέ αὐτές τῆς Μ. Ἑβδομάδος, ἔστω καὶ κάτω ἀπό τὶς πρωτόγνωρες συνθῆκες πού τὶς τελοῦμε, λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊού, δέν ἐπιδιώκουν ἀπλά νά ἱκανοποιήσουν τὰ ὅποια «νοητικά» ἤ καὶ «ψυχολογικὰ» ζητούμενα τοῦ ἀνθρώπου.

Τοῦ προσφέρουν τὴ δυνατότητα τῆς προσωπικῆς ἐμπειρικῆς σχέσης μέ τὰ σωτηριώδη Γεγονότα τῆς Θείας Οἰκονομίας, πού ἠ Ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει πρός βιωματικό ἑορτασμό. Κατά συνέπεια μέσα ἀπό τὴ Θεία Λατρεία μας δέν προσφέρονται στόν ἄνθρωπο μόνο θεωρητικές συλλήψεις καὶ ἔστω σπουδαῖα νοήματα ἀλλά ὑπαρκτές συγκλονιστικές πραγματικότητες γιά ὑπαρκτική-ἐμπειρική του σχέση μ’ αὐτές καὶ τὸ Σωτήρα Χριστό.

Ἡ παροῦσα μου ἐπιγραμματική ἀναφορά περιορίζεται σέ τρεῖς μόνο ἐνδεικτικές ἐπισημάνσεις:

1).Τὰ κορυφαῖα Σωτήρια Γεγονότα τῶν Παθῶν, τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ἐπενδεδυμένα μέ τὸ ὑμνολογικό θησαυρό καὶ τὸν ἐν γένει λειτουργικό διάκοσμο τῆς ὀρθόδοξης λατρευτικῆς μας παράδοσης δέν ἀποτελοῦν ἀπλά ντοκουμέντα καταγραφῆς θεωρητικῶν ἀρχῶν καὶ ἀπό γενιά σέ γενιά ἐπιβίωση ἱδεολογικῶν διακηρύξεων, ἀλλά σταθερή διαδοχική ἐπιβεβαίωση πού κομίζει ὁ ἕνας στόν ἄλλον καὶ σ’ ὅλους μαζί ἡ Ἐκκλησία μας, τῆς συγλονιστικῆς Ἀποστολικῆς ἐμπειρικῆς ἐκείνης μαρτυρίας :«ὅ ἀκηκόαμεν, ὅ ἑωράκα μεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὅ ἐθεασάμε θα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν… καὶ ἡ ζωή ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωήν τὴν αἰώνιον…(Α΄ Ἰωάν.1,1-2).

Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἡ Θεία Εὐχαριστία. «Ἡ Ἐκκλησία σημαίνεται ἐν τοῖς μυστηρίοις» (Ν. Καβάσιλας). Πάω στήν Ἐκκλησία σημαίνει ὅτι πάω νά συμμετάσχω στή Θεία Λειτουργία πρωτίστως, ἀλλά καὶ γενικότερα στή Θεία Λατρεία. Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία.

Ἀπό τὴ πανδημία τοῦ κορονοϊοῦ αὐτό ἐθίγη. «Κεκλεισμένων τῶν θυρῶν» δέν νοεῖται Θεία Λειτουργία-Θεία Λατρεία. Βεβαίως ἡ ἀνάγκη ὡδήγησε ἐκεῖ, ὁπωσδήποτε ὅμως περισσότερη διάκριση δέ θά ἔβλαπτε. Ἐξ ἀποστάσεως συμμετοχή εἶναι ἀδιανόητη. Ὁ Γέρων Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης Ζηζιούλας ὑπογραμμίζει:«Στήν Εὐχαριστία ἤ μετέχει κανείς «συνηγμένος ἐπί τὸ αὐτό» ἤ δέν μετέχει καθόλου». Ἁπλούστερα αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ Ευχαριστία εἶναι Σύναξη τῶν διασκορπισμένων τέκνων τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἡ παρακολούθησή της ἀπό τὸ σπίτι του ὁ καθένας ἀποτελεῖ διασπορά καὶ ὅχι βεβαία Σύναξη.

Προφανῶς μόνο ἄν ἐμπειρικά στήν καθημερινή μας ζωή ὁ ἄνθρωπος περνάει μέσα ἀπ’ τὸ Σταυρό καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μπορεῖ νά ἔχει Σταυροαναστάσιμη γεύση-δύναμη γιά νά ἀντιμετωπίζει τὴν καθημερινή σκληρή πραγματικότητα μέ τὶς τόσες πτυχές της… καὶ τὰ πολλά της μέτωπα.

Ὁ Ὀρθόδοξος χριστιανός μέσα στή μυσταγωγία τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῶν Ἁγίων αὐτῶν ἡμερῶν αἰσθάνεται τὸν Νυμφίο Χριστό ὡς τὸν «μανικό ἐραστή» του, ὁ ὁποῖοςμέ τὸν Σταυρό καὶ τὴν Ἀνάσταση Του τὸν ἱκανώνει να ἀντιστέκεται στίς παντοειδεῖς προκλήσεις τοῦ κόσμου, μάλιστα δέ τῆς σημερινῆς ἱστορικῆς συγκυρίας (καταναλωτική μανία, ψευτοανθρωπισμός, ἀλλοτριωτική τῶν συνειδήσεων, παγκοσμιοποίηση, ναρκωτική ουσία καὶ ἰδέα, φαρισαϊκή συμπεριφορά, οἰκολογική καταστροφή, γενικότερη ἠθική καὶ πνευματική ἐξαθλίωση, κορωνοϊός κ.α.).

Ἔτσι μέ τὴ Σταυροαναστάσιμη Χάρη, πού ἀντλεῖ ἀπό Τὸν Κυρίαρχο τῆς ζωῆς καῖ τοῦ θανάτου Σταυρωθέντα καὶ Ἀναστάντα Χριστό καὶ μέ τὸν καθημερινό του ἀγῶνα τῆς προσωπικῆς του αὐθυπέρβασης, ὁ ὀρθόδοξος Χριστιανός προχωρεῖ στή δυναμική τῆς ὄντος ζωῆς μέσα ἀπ’ τὴν ἀδιάκοπη προσπάθεια ἀσκητικῆς, ἀληθινῆς κοινωνίας σχέσεων μέ τὸν Χριστό, μέ τὸν συνάνθρωπο καὶ μέ τὸ καθημερινό γίγνεσθαι τοῦ κόσμου. Ζεῖ καὶ κινεῖται μέ τὴν βεβαιότητα τῆς νίκης κατά τῆςφθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου, μέ τὴ χαρά τοῦ θριάμβου καὶ τῆς Ἀναστάσεως καὶ μέ τὴν Ἐλπίδα προοπτικῆς Ζωῆς αἰωνίου.

2). Ὅμως, στό σκάνδαλο π.χ. «τῆς φτώχειας στόν καιρό τῆς ἀφθονίας» τί ἀπαντᾷ ὁ Σταυρός καὶ ἠ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ».

Δυστυχῶς, καθημερινά ἐπιβεβαίωνεται πώς «οἱ κοινωνίες μας ἐκτρέφουνἀθλιότητα, πολύ μεγαλύτερη καὶπιόἀνυπόφορηἀπ’αὐτήν πού ἀπλῶς τεκμηριώνουν οἱἀριθμοί». Μέ ὁλοένα καὶ αὐξανόμενους ρυθμούς ἐμφανίζεται ἡ ἐκμετάλλευση, ὁ κοινωνικός ἀποκλεισμός, ἡ ἀνισοκατανομή τοῦ πλούτου, ἡ ὑποβάθμιση τῆς παιδείας καὶ τῆς ὑγείας, ἡ ἀρρώστια, ἡ ἀνεργία, ἡ στέρηση καὶ τῶν στοιχειωδῶν ἀγαθῶν γιά τὴ ζωή. Ἡ φτώχεια καὶ ἡ ἀθλιότητα εἶναι ὑπαρκτά προβλήματα πού ταλανίζουν σήμερα τὸν περισσότερο πληθυσμό τοῦ πλανήτη.

Παρά τὰ προγράμματα, τίς συνδιασκέψεις καὶ τὰ ὅμοια πού συνεχῶς γίνονται, ἡ θεμελιακή δομή τῆς σύγχρονης κοινωνίας πάσχει. Ἡ παντοειδής ἀθλιότητα ἀναπαράγεται, παρά τὶς λάμπουσες βιτρίνες πολιτισμοῦ καὶ εὐμάρειας. Προφανῶς ὁ Χριστός μέ τὸν Σταυρό καὶ τὴν Ἀνάσταση Του «διαμαρτύρεται» γι’ αὐτήν τὴν κατάσταση. Ὁ Σταυρός καὶ τὸ κενό μνημεῖο μαζί μὲ τὸ μήνυμα τῆς νίκης κατά τοῦ θανάτου καὶ τῆς δόξας τῆς αἰωνιότητας ἐκπέμπουν καὶ ἐκεῖνο τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης, τῆς ἰσότητας καὶ τοῦ σεβασμοῦ τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου ἀσταμάτητα μέσα στήν ἱστορία καὶ στό ἑκάστοτε παρόν.

Τὸ σημερινό παρόν μέ τὴν ἔκταση τῆς τραγικότητάς του δέχεται ἠχηρό τὸ Σταυροαναστάσιμο μήνυμα διαμαρτυρίας.

Ὁ Χριστός μέ ὁλόκληρο τὸ κοσμοσωτήριο ἔργο Του δέν ἐπιτρέπει νά ὑπάρχουν ἄνθρωποι κοινωνικά ἀποκλεισμένοι, στερημένοι βασικῶν ἀγαθῶν γιά τὴ ζωή. Ὅπως θέλει ὁ Κύριος ὄλους τοῦς ἀνθρώπουςστή Βασιλεία Του,νά μετέχουν στή δόξα τῆς Ἀναστασεώς Του, τῆς αἰώνιας ζωῆς, ἔτσι θέλει νά μετέχουν ὄλοι καὶ στά ἀγαθά τῆς παρούσας ζωῆς. Δέ θέλει περιθωριακούς ἀνθρώπους ὁ Χριστός. Ἀπέθανε καὶ Ἀνέστη γιά ὅλους καὶ γιά ὅλα. Ὁπωσδήποτε τὸ Σταυροαναστάσιμο ἦθος ἐναντιώνεται στή συνύπαρξη τερατώδους πλούτου καὶ αὐξανόμενης ἀθλιότητας.

Οἱ λεγόμενες ἀνεπτυγμένες κοινωνίες ὄφειλαν νά εἶχαν πάρει τὸ Σταυροαναστάσιμο μήνυμα στήν προκλητική τους τακτική πρίν εἶναι ἀργά γιά τὶς ἴδιες ἀλλά καὶ γιά τὴν παγκόσμια κοινότητα. Ἐπί τέλους πρέπει νά παύσουν νά ἀνέχονται (πολύ περισσότερο νά συμβάλλουν) στὴν ἐξαθλίωση καὶ ἄλλων κοινωνιῶν. Προφανῶς καὶ ἕκαστος τῶν πλουσίων ἐκείνων πού συσσωρεύουν τὸν πλοῦτο τους, θησαυρίζοντας ἀσύστολα, ἀδιαφορώντας δέ γιά τὸ φτωχό συνάνθρωπό τους, «ὑπέρ οὗ Χριστός ἀπέθανεν καὶ Ἀνέστη».

Ὅμως, παρά ταῦτα, οἱ φτωχοί καὶ καταφρονεμένοι τοῦ κόσμου τούτου, πού πιστεύουν στό Χριστό σηκώνουν τὸ δικό τους Σταυρό χωρίς νά ἐπιτρέπουν στούς ἑαυτούς τους νά γίνονται ἀντικείμενο ἐκμετάλλευσης κανενός, πού ἐννοεῖ νά ἐμπορεύεται μέ περίσσεια ὑποκρισία τὸ ἐμπόρευμα τῆς δῆθεν ἀγάπης, καὶ φιλανθρωπίας του, ἀνταλλάσσοντάς το μάλιστα μέ τὰ ὅποια ὠφελήματα…

«Εἶναι πολύ μεγάλο πρᾶγμα νά εἶναι κανείς Χριστιανός, νά σηκώνει τὸν χρηστόν ζυγόν τοῦ Χριστοῦ καὶ νά καυχᾶται ἐν τῷ Σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ». Ἡ στρατιά τῶν ἐσταυρωμένων τοῦ κόσμου, ἐκείνων πού σηκώνουν τὸν Σταυρόν τοῦ Χριστοῦ καὶ λευκαίνουν τὰ ἱματιά τους «ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀρνίου» προσβλέπουν μέ ἐμπιστοσύνη στό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, ἀντλοῦντες δύναμη ἀπό Ἐκείνον, ὄχι μόνο στόν ἀγῶνα τοῦ ἁγιασμού τους ἀλλά καὶ στήν προσπάθεια τῆς καθημερινῆς ἐπιβίωσής τους.

Ἔτσι, ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ για ὅσους τὸν σηκώνουν καὶ τὸν ἀκολουθοῦν, φέρνοντας μέσα Του τὸ σπέρμα τῆς ὄντως ζωῆς, ἀνοίγει τὴν πύλη τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι.Ὅμως δέν παύει νά εἶναι «καὶ ζυγός δικαιοσύνης» καὶ μέ τὴν κοσμική αὐτῆς ἔννοια. Δηλαδή, γιά τὴν ἀντιμετώπιση τῆς καθημερινῆς ἐπιβίωσης τοῦ ἀνθρώπου στά πλαίσια τῆςκοινωνικῆς δικαιοσύνης, ὅπως τὸ Ἱερό Εὐαγγέλιο τὴν ἐννοεῖ καὶ τὴν κηρύσσει.

Εἰθε, ἀντί ὁ σύγχρονος ἀνθρωπος νά προσπαθεῖ νά παραμορφώνει μέ τὰ καμώματά του τὴ μορφή καὶ τή ζωή τοῦ Χριστοῦ νά μεταμορφώνεται ὁ ἴδιος μέ τὴ Χάρη Τοῦ Σταυρωθέντος καὶ Ἀναστάντος Κυρίου μας.

 

 

Άρθρα-Συνεργασίες

Οι πανδημίες που επηρέασαν την ανθρωπότητα

Δημοσιεύθηκε

στις

Γράφει ο Δρ. Ιωάννης Δετοράκης

430 π.Χ Ο Λοιμός των Αθηνών 300.000 Θάνατοι

Ο Θουκυδίδης περιέγραψε το διαβόητο λοιμό που ενέσκυψε αιφνιδίως στην Αθήνα στην αρχή του καλοκαιριού του 430 π.Χ. Ο λοιμός αυτός, τον οποίο περιγράφει με βιωματικό τρόπο ο Θουκιδίδης με την εμπειρλια ενός ανθρώπου που νόσησε και ο ίδιος, διήρκησε δύο χρόνια, ενώ έμελλε να κάνει και πάλι την εμφάνιση του λίγο αργότερα, κατά τα έτη 427/426 π.Χ.
Ο λοιμός αυτός έπληττε ανθρώπους και ζώα και σκότωσε τα δύο τρίτα του πληθυσμού των Αθηνών σε τέσσερα χρόνια. Το 1994-1995 με τις ανασκαφές για το μετρό της Αθήνας ανακαλύφθηκε τάφος 150 ατόμων που χρονολογήθηκε μεταξύ 430-426 π.Χ.
Οι σκελετοί αυτοί που ανήκαν σε άτομα διαφόρων ηλικιών και φύλων είχαν τοποθετηθεί σε ρηχό λάκκο με αταξία και βιαστικά χωρίς την φροντίδα όπως επέβαλε ο σεβασμός των αρχαίων Ελλήνων για τους νεκρούς.
Στη σχετική μελέτη του Δρ. Μανώλη Παπαγρηγοράκη και της ομάδας του αποτελούμενη από τον Γενετιστή Χρήστο Γιαπιτζάκη, τον ορθοδοντικό Φίλιππο Συνοδινό και την αρχαιολόγο Έφη Μπαζιοπούλου – Βαλαβάνη μετά από ανάλυση του DNA του πολφού δοντιών (από τους σκελετούς) διεπιστώθηκε ότι το μικρόβιο Salmonelle Enterica Typhi είναι υπεύθυνο για την εκδήλωση του Τυφοειδούς πυρετού ο οποίος ήταν αιτία του Λοιμού της Αθήνας.

165 Πανώλη του Αντωνίου
5 εκατ. θάνατοι
Γνωστή και ως πανώλη του Γαληνού, η πανδημία έπληξε τη Μικρά Ασία, την Αίγυπτο, την Ελλάδα και την Ιταλία. Πιστεύεται ότι επρόκειτο για ευλογιά ή ιλαρά, ενώ την άγνωστη νόσο μετέφεραν στη Ρώμη στρατιώτες που επέστρεφαν από τη Μεσοποταμία. Εν αγνοία τους, είχαν εξαπλώσει μία ασθένεια η οποία θα κατέληγε να σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους αποδεκατίζοντας ταυτόχρονα τον ρωμαϊκό στρατό.

541-542 Πανώλη του Ιουστινιανού
25 εκατ. θάνατοι
Η πανώλη του Ιουστινιανού ήταν μια πανδημία Βουβωνικής πανώλης που έπληξε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Θεωρείται η πρώτη αξιοσημείωτη εμφάνιση Βουβωνικής πανώλης και άφησε το σημάδι της στον κόσμο, σκοτώνοντας περίπου το ήμισυ του πληθυσμού της Ευρώπης, το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Ανατολικής Μεσογείου και το 40% του πληθυσμού της Κωνσταντινούπολης.

1346-1353 Μαύρος Θάνατος
75 εκατομ. θάνατοι
Από το 1346 έως το 1353 μια πανδημία πανώλης έπληξε την Ευρώπη και την
Ασία. Το προσδόκιμο ζωής του θύματος δεν ξεπερνούσε τη μία εβδομάδα, ενώ ο
ιός πιστεύεται ότι προερχόταν από την Ασία και ότι η πανώλη πιθανότατα έπληξε
την Ευρώπη μέσω των ψύλλων των αρουραίων.

15 ος -17 ος αιώνας Πανδημία Ευλογιάς
40 εκατ. θάνατοι
Οι Ευρωπαίοι «εισήγαγαν» διάφορες νέες ασθένειες όταν έφθασαν στην Αμερικάνικη ήπειρο το 1492. Μια από αυτές ήταν και η ευλογιά, μια μολυσματική ασθένεια με ποσοστό θνητότητας 5-40%.
Στη διάρκεια εκείνης της περιόδου η ευλογιά στοίχισε τη ζωή περίπου 20 εκατομ. ανθρώπων, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 90% του τότε πληθυσμού της Αμερικανικής ηπείρου.
Η πανδημία βοήθησε τους Ευρωπαίους στη δημιουργία αποικιών, αλλάζοντας για πάντα την ιστορία της Αμερικής και της Παγκόσμιας οικονομίας.
Με την ανακάλυψη του εμβολίου από τον Jenner 1796 τέθηκαν τα θεμέλια της ενεργητικής ανοσοποίησης των ανθρώπων με εξασθενισμένους ζώντες ιούς και από το 1801 υιοθετήθηκε ως η πλέον αποτελεσματική μέθοδος εμβολιασμού για την ευλογιά και άρχισε να εφαρμόζεται συστηματικά.
Το τελευταίο κρούσμα φυσικής νόσησης στον κόσμο καταγράφηκε το 1977 και η πλήρης εκρίζωση επιβεβαιώθηκε δύο έτη μετά από τον Π.Ο.Υ.

1889-1890 Ρώσικη Γρίπη
1 εκατ. θάνατοι
Θεωρήθηκε ως πανδημία γρίπης υπότυπου Α (Η 2 Ν 2 ) αλλά τα διαθέσιμα στοιχεία δεν έχουν επισήμως επιβεβαιωθεί. Η πανδημία του 1889 ξεκίνησε από την Αγία Πετρούπολη – Ρωσίας και μόλυνε το μισό πληθυσμό της. Στη συνέχεια εξαπλώθηκε ταχύτατα σε όλη την Ευρώπη. Θύμα της ο πρίγκιπας Αλβέρτος Βίκτορ, ο εγγονός της βασίλισσας Βικτωρίας. Η Αμερική αισθάνθηκε ασφαλής για λίγους μήνες, έως ότου παρουσιάστηκαν οι πρώτες μολύνσεις στη Νέα Υόρκη, και τα σιδηροδρομικά ταξίδια την διέδωσαν γρήγορα σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ. Η πανδημία αυτή σκότωσε τελικά 1 εκατομ. παγκοσμίως, 13,000 στις ΗΠΑ, οι οποίες τότε είχαν πληθυσμός 60.000. Το 1889 μετά τις ΗΠΑ εξαπλώθηκε στη Λατινική Αμερική και στην Ασία το Φεβρουάριο του 1890.

1918 Ισπανική Γρίπη
50 εκατ. θάνατοι
Η πιο θανατηφόρα πανδημία γρίπης (Η 1 Ν 1 ) προήλθε από τα πτηνά, ξέσπασε σε ολόκληρο τον κόσμο, μολύνοντας πάνω από το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού. Το ποσοστό θνησιμότητας εκτιμάται σε 10% έως 20%, με 25 εκατομ. θανάτους να σημειώνονται μόνο τις πρώτες 25 εβδομάδες. Αυτί που διέκρινε τη συγκεκριμένη πανδημία γρίπης από τις προηγούμενες ήταν το προφίλ των θυμάτων. Η απειλή της γρίπης εξαφανίστηκε το καλοκαίρι του 1919.

1956-1958 Ασιατική Γρίπη
2 εκατ. θάνατοι
Η πανδημία προκλήθηκε από τον υπότυπο Α (Η 2 Ν 2 ) και προήλθε από την Κίνα το 1956.
Η γρίπη ξεκίνησε από την κινέζικη επαρχία Guizhou στην Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και τις ΗΠΑ.
1968 Γρίπη του Χονγκ Κονγκ
1 εκατ. θάνατοι
Θεωρήθηκε η πρώτη πανδημία της σύγχρονης εποχής και προκλήθηκε από τον υπότυπο Α (Η 2 Ν 2 ). Η πρώτη περίπτωση αναφέρθηκε στις 13 Ιουλίου 1968 στο Χονγκ Κονγκ. Μόλις 17 ημέρες αργότερα εμφανίστηκαν κρούσματα του ιού στη Σιγκαπούρη και στο Βιετνάμ. Μέσα σε τρεις μήνες είχε εξαπλωθεί στις Φιλιππίνες, στην Ινδία, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Οι ασθενείς της γρίπης ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο, συμπεριλαμβανομένων των 500.000 κατοίκων του Χονγκ Κονγκ, περίπου το 15% του τότε πληθυσμού του. Στις ΗΠΑ, περίπου 33.000 άνθρωποι πέθαναν. Σε σύγκριση με άλλες επιδημίες, η γρίπη του Χονγκ Κονγκ αποδίδει χαμηλό ποσοστό θανάτου, με το δείκτη θνητότητας κάτω από 0,5% καθιστώντας την ασθένεια υπ’ αριθμό 2 στο Πανδημικό Δείκτη Σοβαρότητας.

1981-2020 Πανδημία του HIV/AIDS
36 εκατ. θάνατοι
Η πρώτη εμφάνιση του ιού HIV θεωρείται πως ήταν στην Κινσάσα περίπου το 1920 και μέχρι το 1980 καταγράφηκαν κάποια σποραδικά κρούσματα που πιθανότατα ήταν η νόσος του AIDS ανά τις πέντε ηπείρους. Η ασθένεια μεταφέρθηκε στην Αϊτή τη δεκαετία του 1960 και στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη και στο Σαν Φραγκίσκο τη δεκαετία του 1970. Τα πρώτα περιστατικά ανθρώπων που προσβλήθηκαν από τον HIV αναφέρθηκαν το 1981. Η νόσος έγινε γνωστή περίπου το 1982, όπου στις ΗΠΑ παρατηρήθηκαν άνδρες χρήστες ναρκωτικών και ομοφυλόφιλοι που ενώ δεν είχαν βλάβη στο ανοσοποιητικό, εμφάνιζαν πνευμονία λόγω μιας σπάνιας πνευνομοκύστης, που θεωρείται ευκαιριακή λοίμωξη. Επίσης παρατηρήθηκε ανάπτυξη επιθετικής μορφής του σαρκώματος Kaposi σε νεαρούς ομοφυλόφιλους.
Η ασθένεια συνεχίζει να προσβάλλει και να σκοτώνει ακόμη και σήμερα ανθρώπους από το 1981, 75 εκατομμύρια έχουν προσβληθεί από HIV, σχεδόν 36 εκατομμύρια έχουν χάσει τη ζωή τους. πρόκειται για σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα για το οποίο προς το παρόν δεν υπάρχει θεραπεία, αλλά η αγωγή με αντιρετροϊκά φάρμακα καθιστούν τον HIV πολύ πιο διαχειρίσιμο, εκατομμύρια πάσχοντες ζουν μια μακροχρόνια παραγωγική ζωή.

Πανδημίες από κορωνοϊούς
Τα τελευταία 20 χρόνια, τρεις νέοι κορονωνοϊοί έχουν αναδυθεί και διασπαρθεί στο ανθρώπινο είδος. Πρώτος ο SARS (2002-2004), που αναδύθηκε από τις λαϊκές αγορές της Κίνας και εξαπλώθηκε σε 29 χώρες, μόλυνε 8,422 ανθρώπους σκότωσε 831, προκαλώντας τον θάνατο στο 10% των προκληθέντων.
Δεύτερος ο MERS CoV (2012-σημερα), απομονώθηκε πρώτη φορά στην Αραβική χερσόνησο τον Σεπτέμβριο του 2012. Μέχρι σήμερα έχουν μολυνθεί 2519 άνθρωποι και έχουν καταγραφεί 866 θάνατοι (35% θνητότητα).
Τρίτος SARS-CoV-2 (COVID-19) – 2019, ΞΕΚΙΝΏΝΤΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΟΛΗ Ουχάν της Κίνας, έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, προβάλλοντας εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο και σκοτώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους μέχρι σήμερα.

2003 SARS
780 θάνατοι
Ο ιός του SARS πιθανότατα πρωτοεμφανίστηκε στη Καντώνα της Ν. Κίνας. Από τότε μέχρι τον Ιούνιο του 2003 γρήγορα πρόλαβε να εξαπλωθεί σε περισσότερες χώρες της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, της Ευρώπης και της Ασίας. Όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι διακόπηκε και η τελευταία μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο (Ταϊβάν), πάνω από 8000 πιθανές περιπτώσεις SARS και 780 θάνατοι είχαν αναφερθεί στον Π.Ο.Υ από 29 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η Κίνα και το Χονγκ Κονγκ συγκεντρώνουν το 80% των κρουσμάτων. Η συνολική θνητότητα της νόσου ήταν περίπου 9,6% με διακύμανση από <1% σε άτομα νεότερα των 25 ετών έως 50% σε άτομα 65 ετών και άνω.

2014-2016 Ebola
11.325 θάνατοι
Ο ιός Έμπολα πήρε το όνομα από ένα ποτάμι κοντά στο σημείο που καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα. Παρότι περιορισμένου εύρους εξάπλωση σε σύγκριση με τις περισσότερες πανδημίες πρόκειται για ένα εξαιρετικά θανατηφόρο ιό.
Ο έμπολα μεταδίδεται από μολυσμένα ζώα όπως χιμπατζήδες, νυχτερίδες και αντιλόπες των δασών. Μη εξημερωμένα ζώα που σκοτώνονται για τροφή αποτελούν δεξαμενή του έμπολα στη φύση. Από άνθρωπο σε άνθρωπο ο ιός μεταδίδεται με την άμεση επαφή, την ανταλλαγή σωματικών υγρών και εμμέσως με μολυσμένο περιβάλλον.
Ο ιός εντοπίσθηκε για πρώτη φορά σε ένα μικρό χωριό της Γουϊνέας το 2013 και εξαπλώθηκε σε αρκετές γειτονικές χώρες στη Δυτική Αφρική μολύνοντας 28.600 ανθρώπους και προκαλώντας 11.325 θανάτους, τους περισσότερους εκ των οποίων σε Γουϊνέα, Λιβερία και Σιερά Λεόνε.
Ως προληπτικά μέτρα υπάρχουν δύο εμβόλια που χρησιμοποιήθηκαν επιτυχώς κατά της νόσου καθώς και φάρμακα που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και μπορούν να αυξήσουν το ποσοστό επιβίωσης των ασθενών. Ο Έμπολα θερίζει σε χώρες που δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό ή οικονομικούς πόρους για την καταπολέμησή του.

2009 Πανδημία Γρίπης του Η 1 Ν 1
18.500 θάνατοι
Η γρίπη πρωτοεμφανίστηκε στο Μεξικό, ενώ τον Ιούνιο του 2009 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως η επιδημία είχε μεταβληθεί σε Πανδημία. Η ασθένεια εξαπλώθηκε σε 74 χώρες του κόσμου, ενώ οι ασθενείς του ιού ανήλθαν σε 575.000.
Στις 10 Αυγούστου 2010, ο Π.Ο.Υ ανακοίνωσε ότι ο ιός Η 1 Ν 1 ολοκλήρωσε τον κύκλο του και η πανδημία έχει τελειώσει. Συνολικά από την εμφάνιση της ασθένεια στο Μεξικό τον Απρίλιο του 2009 έως τον Αύγουστο του 2010 είχαν επιβεβαιωθεί σχεδόν 18.500 κρούσματα από τον ιό σε 24 χώρες.
Ο ίδιος ο Οργανισμός ανακοίνωσε στις 11 Ιουνίου 2010 ότι η πανδημία γρίπης είχε λιγότερα θύματα από την κοινή γρίπη. Ειδικότερα από την πανδημία Η 1 Ν 1 του 2009 πέθαναν σε όλο τον κόσμο 18516 πολίτες, τη στιγμή που οι θάνατοι από την εποχιακή γρίπη κυμαίνονται από 250.000-500.000 παγκοσμίως. Η καθηγήτρια Λόουν Σίμανσεν της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίιου Τζορτζ Ουάσιγκτον, επικεφαλής ομάδας 60 επιστημόνων αναφέρει ότι ο ιός της γρίπης Η 1 Ν 1 το 2009 προκάλεσε περίπου 203.000 θανάτους πνευμονικής αιτιολογίας σε όλο τον κόσμο, ενώ αν συνυπολογισθούν και οι λοιποί θάνατοι λόγω επιπλοκών που σχετίζονται με τον ιό, τότε ο αριθμός ανεβαίνει στους 400.000 σύμφωνα με νεότερες εκτιμήσει διεθνούς επιστημονικής ομάδας που αντικρούει τα επίσημα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ). Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο PLoS Medicine.

2019-2021 Πανδημία Covid – 19
2 εκατ. θάνατοι
Το Δεκέμβριο του 2019, η πόλη Wuhan της Κίνας έγινε το κέντρο μιας επιδημίας πνευμονίας αγνώστου αιτιολογίας με παγκόσμια εμπλοκή. Η επιδημία πιστεύεται ότι ξεκίνησε από τοπική αγορά θαλασσινών και αγρίων βρώσιμων ζώων.
Στις 11/02/2020 ο κορωνοϊός έγινε επίσημα γνωστός ως SARS – CoV-2 και είναι ο νέος ιός που προκαλεί τη νόσο COVID-19. Μέσω ταξιδιωτών η νόσος μεταδόθηκε σε άλλες περιοχές της Κίνας, της Ασίας, της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι εντός 30 ημερών μια τοπική επιδημία κατέστη πανδημία. Μέχρι σήμερα (2/3/2021) έχασαν τη ζωή τους 2 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως. Η θνητότητα ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και το υποκείμενο νόσημα κυμαίνεται από <0,5 έως και 15%. Όλοι οι θάνατοι διαπιστώθηκαν σε βαριά πάσχοντες (αναπνευστική ανεπάρκεια, σηπτική καταπληξία, πολυοργανική ανεπάρκεια) όπου η θνητότητα ήταν 49%.

Περισσότερα

Άρθρα-Συνεργασίες

Για μια γενναία μεταρρύθμιση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης

Δημοσιεύθηκε

στις

του Άγγελου Τσιγκρή
(Βουλευτή Αχαϊας, πρώην Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής)

Το ποινικό μας σύστημα έχει κλείσει τον κύκλο του. Είναι πλέον απαραίτητη η αλλαγή προσανατολισμού της όλης φιλοσοφίας της ποινικής καταστολής.

Συγκεκριμένα, πρέπει σταδιακά να ξεπεράσουμε τη μέχρι σήμερα καθαρά τιμωρητική λειτουργιά του Ποινικού Δικαίου και να στραφούμε στο Δίκαιο της αποκατάσταση της βλάβης που υπέστη το θύμα.
Σε μια τέτοια μεταρρυθμιστική προσπάθεια που στοχεύει στον πυρήνα της φιλοσοφίας της ποινικής καταστολής, πέρα από τη μεταρρύθμιση των βασικών ποινικών νομοθετικών κειμένων (Ποινικός Κώδικας – Κώδικας Ποινικής Δικονομίας – Σωφρονιστικός Κώδικας), είναι απαραίτητη και η άμεση αποζημίωση θυμάτων που βρίσκονται σε άμεση ανάγκη.
Για τις βλάβες που μπορούν να αποκατασταθούν, η τιμωρία θα πρέπει να περιλαμβάνει εναλλακτικές ποινές (π.χ. κοινωφελή εργασία, επιτήρηση με “ηλεκτρονικό βραχιόλι”, καταστήματα ημιελεύθερης διαβίωσης κρατουμένων, τμηματική έκτιση της ποινής, κλπ), οι οποίες θα εκτίονται σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη αποκατάσταση της βλάβης που υπέστη το θύμα.
Στην ίδια μεταρρυθμιστική προσπάθεια θα πρέπει να προβλεφθεί και μια γενναία αποποινικοποίηση συμπεριφορών, όπως των πταισμάτων και επιλεγμένων “ελαφρών” πλημμελημάτων (αρμοδιότητας Μονομελούς Πλημμελειοδικείου), με σκοπό την αποσυμφόρηση του ποινικού μας συστήματος (δικαστηρίων και φυλακών) και την επιτάχυνση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης.
Φυσικά, ο δράστης τέτοιων συμπροφορών δεν θα παραμένει ατιμώρητος, αλλά θα έχει αστικές ή διοικητικές ευθύνες, σε συνδυασμό με την ευρεία εφαρμογή του θεσμού της δικαστικής (εξω-ποινικής) διαμεσολάβησης.
Ο πολίτης θα πρέπει να πάψει να απογοητεύεται από την αργόσυρτη και αναποτελεσματική ποινική διαδικασία. Η εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων θα πρέπει να είναι χρονικά άμεσα συνδεδεμένη με το έγκλημα, ώστε να μη διαιωνίζεται η εντύπωση της ατιμωρησίας.
Αναφορικά με τους δράστες κακουργημάτων, αλλά και άλλων εγκλημάτων που η βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί, θα πρέπει να διατηρηθεί η στερητική της ελευθερίας ποινή σε κλειστό κατάστημα κράτησης, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη επιβολής παρεπόμενης ποινής χρηματικής αποζημίωσης για κάθε ημέρα κράτησης, το ποσό της οποίας θα διασφαλίζεται για το Δημόσιο με την προσωπική περιουσία του κρατούμενου ή εναλλακτικά με παροχή εργασίας (εντός ή εκτός της φυλακής, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης).

Ας πάρουμε λοιπόν ως παράδειγμα ένας υποτιθέμενο δημόσιο υπάλληλο, νυμφευμένο, με τρία ανήλικα τέκνα, ο οποίος πέφτει θύμα ανθρωποκτονίας με σκοπό τη ληστεία.
Στο καλύτερο σενάριο, ο δράστης συλλαμβάνεται, οδηγείται στη Δικαιοσύνη, καταδικάζεται και του επιβάλλεται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης.
Ας δούμε τώρα τι “αγνοεί” το ποινικό μας σύστημα: Το θύμα της ανθρωποκτονίας αφήνει πίσω τη σύζυγό του με τρία ανήλικα παιδιά, που διαμένουν σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα. Μόλις η σύζυγος πληροφορείται το περιστατικό υφίσταται σοβαρή βλάβη της υγείας της που την καθιστά ανίκανη προς παροχή εργασίας.
Ερωτήματα:
-Πως θα επιβιώσει αυτή η οικογένεια, που το έγκλημα άλλαξε δραματικά τη ζωή της;
-Μήπως αυξάνουν οι πιθανότητες η μεγαλύτερη ανήλικη κόρη της οικογένειας να ακολουθήσει μια παρεκκλίνουσα συμπεριφορά (π.χ. να αρχίσει να εκδίδεται παράνομα, για την εξασφάλιση της επιβίωσης των υπόλοιπων μελών);
-Μήπως αυξάνονται οι πιθανότητες τα μικρότερα αδέλφια να μπουν στο χώρο της παραβατικότητας και της παρανομίας (π.χ. χρήση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών);
Ο παραπάνω κατάλογος είναι ανεξάντλητος και δίνει ανάγλυφα την εικόνα της κοινωνικής παθογένειας που γεννά η εγκληματικότητα και τη διαρκώς αυξανόμενη ανακύκλωσή της.
Για να σπάσει ο παραπάνω φαύλος κύκλος της εγκληματικότητας θα πρέπει να θεσμοθετηθεί -πέρα από την ποινική καταστολή- και η εγκληματοπροληπτική διάσταση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης, που θα αφορά πρώτα και κύρια στην αποκατάσταση του θύματος και στην παροχή κοινωνικής προστασίας στα θύματα εγκληματικών πράξεων.

____________________

Ο δικηγόρος Άγγελος Τσιγκρής διδάσκει Εγκληματολογία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει διατελέσει γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας για την Εσωτερική Ασφάλεια στην Ευρώπη (COSI) του Συμβουλίου της ΕΕ και στη Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΟΗΕ για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη.

 

Υ.Γ. Παρακαλούμε θυμηθείτε την περιβαλλοντική σας υπευθυνότητα, πριν εκτυπώσετε αυτό το αρχείο!

Στάλθηκε από ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Περισσότερα

Άρθρα-Συνεργασίες

Άψογη η λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων-Του Νίκου Γ. Σουγλέρη

Δημοσιεύθηκε

στις

Η εικόνα μου από το εμβολιαστικό κέντρο που εμβολιάστηκα και άλλα που επισκέφθηκα ήταν παντού άψογη.

Η οργανωτική επιχείρηση από το Υπουργείο Υγείας και στα 1.500 εμβολιαστικά κέντρα είναι άριστα οργανωμένα από στελέχη της υγείας που οι πολίτες έχουν κάθε λόγω να μιλούν με τα κολακευτικά λόγια. Στις συζητήσεις στα ΜΜΕ στις εφημερίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλοι γράφουν με ενθουσιασμό και ευγνωμοσύνη για τις χιλιάδες των ανθρώπων (γιατρών, νοσηλευτών και εθελοντών) που δουλεύουν μέχρι αργά το βράδυ όλες τις ημέρες και μάλιστα κάτω από δύσκολες συνθήκες.
Είναι και αυτοί άνθρωποι της διπλανής πόρτας, υπάλληλοι που δίνουν καθημερινά την μάχη υπέρ της κοινωνίας με αυταπάρνηση και αποφασιστικότητα χωρίς μουρμούρες, γκρίνιες και δεύτερες σκέψεις.
Και πιστεύω ότι σε αυτή την δύσκολη περίοδο της πανδημίας δεν θα «μπορούσαν να κάνουν και αλλιώς»! Το επισημαίνω αυτό διότι ξέρουμε ότι δίπλα τους σε άλλες υπηρεσίες κάποιοι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι με την συμπεριφορά τους και την στάση τους αμαυρώνουν την εικόνα του δημοσίου λειτουργού. Είναι μερικώς αγενείς, απρόθυμοι και κάποιοι άλλοι (ευτυχώς λίγοι) ακατάλληλοι για κάποιες υπηρεσίες.
Πολλές είναι οι συζητήσεις χρόνια τώρα για αλλαγές στην δημόσια διοίκηση όπως η αξιολόγηση που πρότεινε για τους δασκάλους και καθηγητές το Υπουργείο Παιδείας αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε. Εδώ βλέπουμε μια άλλη καλύτερη εικόνα.
Η περίοδος της πανδημίας δημιούργισε νέα δεδομένα, πολλαπλές ταχύτητες για όσους δουλεύουν στους τομείς της υγείας. Από τον ψηφιακό μετασχηματισμό όταν με τα SMS δηλώνεις να εμβολιασθείς μέχρι τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που σε υποδέχονται στα εμβολιαστικά κέντρα. Κάτι έχει αλλάξει προς το καλύτερο!
Εδώ πρέπει να πούμε ξεκάθαρα όλοι ότι: η ευκαιρία αυτή δεν πρέπει να πάει χαμένη. Ακόμα και για την κυβέρνηση που επιδιώκει ένα μικρότερο κράτος πιο ευέλικτο. Αυτή η ευκαιρία πρέπει να αξιοποιηθεί για την επόμενη ημέρα και την αλλαγή νοοτροπίας στο δημόσιο.
Κατά την γνώμη μας οι τοποθετήσεις αξιωματούχων πρέπει να γίνονται με αξιοκρατικά κριτήρια με την ανάλογη γνώση και εμπειρία και ακόμα οι υποψήφιοι να κρίνονται με αυστηρότητα.
Επίσης να μην διορίζονται τα «δικά μας παιδιά» για πελατειακούς λόγους. Χρειάζομαστε τους καλύτερους για την επόμενη μέρα και το μέλλον ενός αξιοκρατικού δημοσίου τομέα. Καιρός είναι να πορευόμαστε σιγά σιγά με αυτή την πολύτιμη νέα εμπειρία και γνώση.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ σε όλους!!!

Περισσότερα
EKO
Advertisement

Ροή ειδήσεων

Advertisement
Super market arapis
Coffe Island

Αυτή την εβδομάδα