Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021
Connect with us

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Rapid tests έξω από τον Ιερό Ναό Του Αγίου Ανδρέου ενόψει του εορτασμού

Δημοσιεύθηκε

στις

Σύσκεψη τῶν τοπικῶν φορέων κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, πραγματοποιήθηκε  στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, τήν Τετάρτη 24 Νοεμβρίου, ἐν ὂψει τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Ἱδρυτοῦ, ἐφόρου καί προστάτου τῆς τῶν Πατρέων Ἐκκλησίας.

Στήν σύσκεψη συμμετεῖχαν ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Χαράλαμπος Μπονάνος, ὁ Ταξίαρχος τῆς Ἀστυνομίας κ. Ἰωάννης Κυριακόπουλος, ὁ Διοικητής τῆς 6ης ΥΠΕ κ. Ἰωάννης Καρβέλης, Ἐκπρόσωπος τοῦ κ. Δημάρχου Πατρέων καί ἐκπρόσωπος τῆς Πρωτοβάθμιας καί τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης.

Σημειωτέον ὃτι κατ’ ἒτος συγκαλεῖται σύσκεψις μέ ἐκπροσώπους τῶν Ἀρχῶν καί Φορέων, γιά τόν ἑορτασμό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.

Ἡ συζήτηση ἐπικεντρώθηκε στόν ἑορτασμό κατά τήν ἐκκλησιαστική τάξη καί μέ τήν αὐστηρή τήρηση ὃλων τῶν προβλεπομένων ὑγιειονομικῶν μέτρων μέ τήν ὑπευθυνότητα τοῦ καθενός ἒναντι τοῦ ἑαυτοῦ του καί τῶν ἂλλων προσκυνητῶν γιά τήν προστασία ἀπό τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ἃπαντες συνεφώνησαν νά τιμηθῇ ὁ Ἃγιος μέ ὃλες τίς προβλεπόμενες ἐκκλησιαστικές τελετές καί μέ τήν δέουσα προσοχή γιά τήν πανδημία.

Ὁ Σεβασμιώτατος, ἐτόνισε ὃτι ἀπό τήν ἀρχή ἡ Ἐκκλησία ἐτήρησε μέ αὐστηρότητα τά μέτρα γιά τήν προστασία τῆς ὑγιείας τῶν παιδιῶν της, τόσον σέ τοπικό ἐπίπεδο, ὃσον καί γενικώτερα.

Αὐτό ἒγινε καί γίνεται μέ συνείδηση εὐθύνης ἒναντι Θεοῦ καί ἀνθρώπων, συνεχῶς ἀναπεμπομένων εὐχῶν καί δεήσεων ὑπέρ ὑγιείας τῶν ἀσθενούντων, βοηθείας τοῦ Ἰατρικοῦ καί Νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ καί ἀπαλλαγῆς ἀπό τήν λοιμική νόσο τοῦ κορωνοϊοῦ.

Γιά τήν τήρηση τῶν μέτρων θά συνεργασθοῦν ἁρμονικά ἡ Ἱερά Μητρόπολις μέ ὃλες τίς ἁρμόδιες Ἀρχές.

Ἡ εἲσοδος στόν Ἱερό Ναό καί ἡ προσκύνησις τῆς τιμίας Κάρας καί τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, θά γίνεται μέ τάξη καί τίς ἀπαιτούμενες ἀποστάσεις, τηρουμένων  τῶν ὑγιειονομικῶν μέτρων.

Ἡ ἱερά Λιτανεία, ἐφ’ ὃσον ὁ καιρός θά εἶναι καλός, θά πραγματοποιηθῇ μέ μικρό ἀριθμό Ἱερέων καί ἂνευ στάσεων κατά τήν διάρκειαν αὐτῆς. Θά ἀναπεμφθῇ μία δέησις στό τέλος ἒμπροσθεν τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στήν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, σχετικά μέ τά θέματα αὐτά, ἡ ὁποία Ἱερά Σύνοδος σημειώνει: «ἀναφορικῶς πρός τήν ὑπ’ ἀριθ. 72486/19.11.2021 κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. Β’ 5401/20.11.2021), συμφώνως τῇ ὁποίᾳ οἱ λατρεύοντες τόν Ἀληθινόν Θεόν καί ἐπιθυμοῦντες νά μετάσχουν ταῖς Ἱεραῖς Ἀκολουθίαις πιστοί, εἰσερχόμενοι εἰς τούς Ἱερούς Ναούς, ὀφείλουν νά φέρουν τά προβλεπόμενα πιστοποιητικά, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος θεωρεῖ ὃτι ὁ ἒλεγχος τῆς συμμορφώσεως τῶν πιστῶν πρός τήν ἐν λόγῳ Κ.Υ.Α. τυγχάνει ἐξ’ ἀντικειμένου ἀδύνατος νά διενεργηθῇ ὑπό τοῦ προσωπικοῦ τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἐφ’ ὃσον αἱ ἁρμοδιότητες αὐτοῦ δέν ἃπτονται τῆς φυλάξεως ἢ τῆς ἀσκήσεως δημοσίας ἐξουσίας» καί ἐν συνεχείᾳ «ἀπευθύνει καί πάλιν ἒκκλησιν πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν, ὣστε κατά τήν προσεύλευσιν εἰς τούς Ἱερούς Ναούς νά τηρῶνται ἐπακριβῶς ἃπαντα τά μέτρα προστασίας διά τήν ἀποφυγήν ἐξαπλώσεως τοῦ κορωνοϊοῦ, προτρέπουσα πατρικῶς διά τήν πραγματοποίησιν, ἐλευθέρως καί ἀβιάστως, τοῦ ὑποδεδειγμένου ὑπό τῆς ἰατρικῆς κοινότητος, ὡς οὐσιαστικοῦ μέτρου προστασίας κατά τῆς πανδημίας ἐμβολιασμοῦ, ὡς καί τήν διενέργειαν, ὑπό τῶν μή εἰσέτι ἐμβολιασθέντων, διαγνωστικῶν ἐλέγχων (rapid test ἢ μοριακοῦ).

Ὡσαύτως, ὑπενθυμίζει τήν ὑποχρέωσιν διενεργείας, ἰδίᾳ δαπάνῃ, δύο διαγνωστικῶν ἐλέγχων (rapid test ἢ μοριακοῦ) ἑβδομαδιαίως, ὑπό πάντων τῶν διακονούντων ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς (Κληρικῶν, Ἱεροψαλτῶν, Νεωκόρων κ.λ.π. ἐργαζομένων), οἳτινες δέν ἒχουν προβῆ εἰς ἐμβολιασμόν κατά τοῦ κορωνοϊοῦ ὡς καί ὑποβολῆς τῶν ἀποτελεσμάτων αὐτῶν τῇ οἰκείᾳ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀρχῇ, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς τηρήσεως τῶν προβλεπομένων ὑγειονομικῶν μέτρων.

Ἐν κατακλείδι, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπευθυνομένη εἰς τήν αἲσθησιν εὐθύνης τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ πιστοῦ Λαοῦ, προτρέπει ἃπαντας ὃπως:

1) παραμείνωμεν ἂρρηκτα ἑνωμένοι ὑπό τήν σκέπην τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐν ὑπακοῇ πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον καί τούς Σεβασμιωτάτους Ποιμενάρχας, ἀποφεύγοντες παντός εἲδους διάσπασιν καί διχόνοια, τήν ἐπιδιωκομένην «προφάσει εὐσεβείας» ὑπό προσώπων τά ὁποῖα ὑπηρετοῦν σκοπούς ἀλλοτρίους πρός τήν φύσιν τῆς Ἐκκλησίας,

2) ἀκολουθήσωμεν ἀπαρεγκλίτως τάς ὁδηγίας τῶν εἰδικῶν διά τήν ἀντιμετώπισιν τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ, χρησιμοποιοῦντες ἀπαραιτήτως προστατευτικήν προσωπίδα καθ’ ὃλην τήν διάρκειαν παραμονῆς ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τηροῦντες τάς προβλεπομένας ἀποστάσεις,

3) ἀναπέμπωμεν δεήσεις καί παρακλήσεις πρός τόν πανοικτίρμονα Θεόν ἳνα ἀποστρέψη, διασκεδάσῃ καί ἀπομακρύνῃ τήν νόσον τοῦ κορωνοϊοῦ, καθ’ ὃσον δι’ ἡμᾶς τούς Χριστιανούς ἰσχύει ὁ ἀληθής καί ἀδιάψευστος λόγος τοῦ ἱεροῦ Ψαλμωδοῦ Δαβίδ: «ἐάν μή Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων» (Ψαλμ.126,1.)»

  • Στόν αὒλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μέ τήν φροντίδα τοῦ Διοικητοῦ τῆς 6ηςΥΠΕ, κ. Ἰωάννου Καρβέλη καί σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη, θά ὑπάρχῃ κινητό κλιμάκιο δειγματοληπτικοῦ ἐλέγχου (rapid test), ὣστε νά δοθῇ ἡ δυνατότητα σέ ὃσους θά ἢθελαν ἐλευθέρως καί δωρεάν νά κάνουν τόν ἒλεγχο αὐτό.
  • Ὁ Σεβασμιώτατος τέλος ἒκαμε ἒκκληση πρός τόν εὐσεβῆ Λαό νά τηρήσῃ τά ἀπαραίτητα μέτρα κατά τήν εἲσοδο στόν Ἱερό Ναό, κατά τό προσκύνημα καί τήν ἒξοδο, κατά τήν παραμονή στό προαύλιο καί κατά τήν Λιτανεία.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ὃλους ὃσοι συμμετεῖχαν στή σύσκεψη καί τούς εὐχήθηκε ἀπό καρδίας τά δέοντα.

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Πρόωρες γιορτές στην αγορά-Τις Κυριακές 12 και 19 Δεκεμβρίου θα λειτουργήσουν τα καταστήματα της Πάτρας

Δημοσιεύθηκε

στις

Το γεγονός ότι φέτος Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά πέφτουν Σάββατο «μεταφέρουν» νωρίτερα το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, τα οποία θα είναι ανοικτά τις Κυριακές 12 και 19 Δεκεμβρίου!

Μπορεί οι Κυριακές που θα λειτουργήσει η αγορά να απέχουν αρκετά από τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην προλάβει να μπει σε εορταστικό κλίμα, ωστόσο, τα εμπορικά θα είναι ανοικτά τις περισσότερες ημέρες πρωί και απόγευμα, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να κάνουν τα ψώνια τους λίγο πριν τις εορτές.
Σε κάθε περίπτωση μετά από την παρατεταμένη «ανομβρία» στην αγοραστική κίνηση, ειδικά μετά και την εφαρμογή των νέων υγειονομικών μέτρων, ο εμπορικός κόσμος της Πάτρας έχει εναποθέσει τις ελπίδες του στην εορταστική περίοδο, ως μία ύστατη ευκαιρία να κλείσει ο χρόνος με θετικό πρόσημο.
Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων ξεκινά και επίσημα την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου και διαμορφώνεται ως εξής:
-Κυριακή 12/12/2021 11.00-18.00
-Δευτέρα 13/12/2021 10.00-21.00
Τρίτη 14/12/2021 10.00-21.00
-Τετάρτη 15/12/2021 10.00-21.00
-Πέμπτη 16/12/2021 10.00-21.00
-Παρασκευή 17/12/2021 10.00-21.00
-Σάββατο 18/12/2021 10.00-18.00
-Κυριακή – 19/12/2021 11.00-18.00
-Δευτέρα 20/12/2021 10.00-21.00
-Τρίτη 21/12/2021 10.00-21.00
-Τετάρτη 22/12/2021 10.00-21.00
-Πέμπτη 23/12/2021 10.00-21.00
Παρασκευή 24/12/2021 10.00-18.00
-Σάββατο 25/12/2021 ΑΡΓΙΑ
-Κυριακή 26/12/2021 ΑΡΓΙΑ
-Δευτέρα 27/12/2021 10.00-21.00
-Τρίτη 28/12/2021 10.00-21.00
-Τετάρτη 29/12/2021 10.00-21.00
-Πέμπτη 30/12/2021 10.00-21.00
-Παρασκευή 31/21/2021 10.00-18.00
-Σάββατο 1/1/2022 ΑΡΓΙΑ
-Κυριακή 2/1/2022 Κλειστά

Περισσότερα

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

«Κάποιος Κάπου Σ’ Αγαπάει»: Οι Alcatrash στέλνουν ένα δυνατό μήνυμα με το νέο τραγούδι τους

Δημοσιεύθηκε

στις

Ένα μουσικό μήνυμα αγάπης κι ανθρωπιάς από τους Alcatrash.

Οι Alcatrash παρουσιάζουν το νέο τους single και music video «Κάποιος Κάπου Σ’ Αγαπάει» και στέλνουν ένα δυνατό μουσικό μήνυμα αγάπης και ανθρωπιάς.

Η πιο hot μπάντα της ελληνικής μουσικής μας ανεβάζει ρυθμικά, με ένα up-tempo single που υπογράφουν ο Δημήτρης Κοντόπουλος στη μουσική και ο Θάνος Παπανικολάου στους στίχους.

«Αν σε πνίγει η μοναξιά, κάποιος κάπου σ’ αγαπάει, χίλιους χτύπους το λεπτό έχει η καρδιά και πάει, όσο θα γυρίζει η Γη κι όλο αυτό δεν θα περνάει, να μην το ξεχνάς ποτέ, κάποιος κάπου σ’ αγαπάει», τραγουδούν οι Alcatrash.

Το «Κάποιος Κάπου Σ’ Αγαπάει» συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερο και τρυφερό music video, σε σκηνοθεσία Alex Κωνσταντινίδη, που στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα.

Το video κλείνει με το σύνθημα: «Κανείς δεν είναι στ’ αλήθεια μόνος του. Είμαστε όλοι μαζί!».

Παράλληλα, αυτή την περίοδο, οι Alcatrash, εκτός από την παρουσία τους στην εκπομπή «Καλό Μεσημεράκι» του Νίκου Μουτσινά στον ΣΚΑΪ, συνεχίζουν τα επιτυχημένα live τους ανά την Ελλάδα, με σταθερό ραντεβού κάθε Πέμπτη στο «Padam» στη Γλυφάδα.

Επίσης, από τις 4 Δεκεμβρίου θα εμφανίζονται και στο θρυλικό club «Αυτοκίνηση 81» της Αθήνας με την Καίτη Γαρμπή και τον Χρήστο Μενιδιάτη, κάθε Σάββατο και Κυριακή.

Το «Κάποιος Κάπου Σ’ Αγαπάει» κυκλοφορεί στα ψηφιακά καταστήματα μουσικής από την Panik Records.

 

Περισσότερα

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Πιέσεις σε γνωστό Πατρινό να εμπλακεί με την πολιτική

Δημοσιεύθηκε

στις

Η ενόχληση γνωστού Πατρινού με πολιτικό όνομα βαρύ σαν ιστορία συνεχίζεται.

Πλέον εκτός από το κόμμα με το οποίο συνδέθηκε στενά ο πατέρας του, με έκπληξη δέχθηκε κρούση και από άλλο, προκειμένου να πολιτευθεί.

Ο ίδιος αρνήθηκε ευγενικά, τονίζοντας πως τον ενδιαφέρει μόνο η δουλειά του και πως η πολιτική στην παρούσα φάση δεν είναι στις προτεραιότητές του.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗΛΗ ΑΙΧΜΗΡΑ ΤΗΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

Περισσότερα
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΑΧΑΪΑ - ΑΙΓΙΑΛΙΑ
Advertisement

Ροή ειδήσεων

Advertisement

Αυτή την εβδομάδα