Παρασκευή 20 Μαΐου 2022
Connect with us

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Δημοσιεύθηκε

στις

                            

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/Γ.Π.οικ.2158/14-1-2022 (ΦΕΚ 67/14-1-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, την 25η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 το μεσημέρι, με τα εξής θέματα:

 • Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 • Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για το σχολικό έτος 2022-23 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Καθορισμός συντελεστών έτους 2022 για: α) Τέλη καθαριότητας και φωτισμού για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, β) Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και γ) Τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Τέλη Κοινοχρήστων Χώρων και Διαφημίσεων έτους 2022 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έκθεση Δ΄ τριμήνου έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, α.α. Δ. Σπηλιωπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • 1) Έγκριση του 3ου πρακτικού κατακύρωσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ», 2) Κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, α.α. Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού ανοιχτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Επισκευές κτιρίων σταθμών ΟΣΕ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 183646 (Προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, α.α. Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)
 • Συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής με την υπ’ αριθ. 1897/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση του από 28-12-2021 πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών και κατακύρωση άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση χώρου, κυλικείο Κ2, εντός του χώρου του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, επί της οδού Πατρών Κλάους 93 και Ιωάννη Ρίτσου 13, διότι δεν παρουσιάστηκε σε αυτήν πλειοδότης (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση του από 28-12-2021 πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών και κατακύρωση άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση ενός ισόγειου κτηρίου Κ5 Υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετά του επ’ αυτού υπαίθριου χώρου ΝΚ3 για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός του κτηριακού συγκροτήματος «Χώρος Παλαιών Σφαγείων», διότι δεν παρουσιάστηκε σε αυτήν πλειοδότης (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Παράταση της προγραμματικής σύμβασης, σύμφβωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Πατρέων και Του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης για την: «Παραχώρηση πορς χρήση ενός απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Πατρέων για την αντιμετώπιση αναγκών του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π/ Λέμης-Πετρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING – ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ» της αναδόχου κ/ξίας Εργοδυναμικής Πατρών ΑΤΕ – ΜΤ ΑΤΕ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, α.α. Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση ανάγκης εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών στο έργο: «Κατασκευή – Επισκευή Πεζοδρομίων και Μικρών Τεχνικών Έργων Αρκτικού &  Κεντρικού Διαμερίσματος και Δ.Ε Ρίου 2019» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας της μελέτης: «Στατική επάρκεια κτιρίου Μεγάρου Λόγου & Τέχνης» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, α.α. Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση 4ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.), 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Συμπληρωματικά έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα Τ.Κ. Κρήνης Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδος του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, α.α. Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – 1ης Σ.Σ.Ε – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων στην περιοχή Κανδριάνικα του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης του βάσιμου των απαιτήσεων του αναδόχου και εκτίμησης των θετικών ζημιών που προκλήθηκαν στον ανάδοχο από την διακοπή των εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Σαραβαλίου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, α.α. Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)
 • Διαγραφή οφειλής (ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΒΕΤΣΟΥ-ΙΓΓΛΕΣΗ ΕΛΕΝΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

                Ο Πρόεδρος 

      της Οικονομικής Επιτροπής

        ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

 

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Πάτρα: Μηχανή καρφώθηκε σε ΙΧ στην ΝΕΟ στο ύψος του μουσείου και τυλίχθηκε στις φλόγες – Σοβαρά ο δικυκλιστής (ΒΙΝΤΕΟ)

Δημοσιεύθηκε

στις

 


Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στην ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών στο ύψος του Αρχαιολογικου Μουσείου.

https://youtube.com/shorts/cFBQ3v1kTms?feature=share

Συμφωνα με πληροφορίες του Gnomip από την σύγκρουση τυλίχθηκε στις φλόγες η μηχανή με τον οδηγό της να έχει τραυματιστεί σοβαρά καθώς το δίκυκλο καρφώθηκε στο πισω μέρος του ΙΧ.

 

Στο σημείο βρέθηκε η Αστυνομία και σταθμός του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ενώ έφτασε και όχημα της Πυροσβεστικής.

 

Περισσότερα

Lifestyle

Στην Πάτρα Αργυρός- Φουρέϊρα στις 20 Ιουνίου

Δημοσιεύθηκε

στις

Στην Πάτρα θα βρεθεί στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδείας ο Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με την εκρηκτική Ελένη Φουρέϊρα.

Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες θα βρεθούν στο γήπεδο της Παναχαϊκής στις 20 Ιουνίου για μία μοναδική συναυλία.

Περισσότερα

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Πάτρα: Άνοιξαν το σπίτι της Ρούλας Πισπιρίγκου με κλειδιά και έφυγαν με μαύρες σακούλες

Δημοσιεύθηκε

στις

Δύο άνδρες μπήκαν στο σπίτι της Ρούλας Πισπιρίγκου λίγο μετά τις 7μιση το απόγευμα της Πέμπτης στην οδό Μπιζανίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άνδρες άνοιξαν με κλειδιά και έκατσαν για περίπου 15 λεπτά στο σπίτι. Βγήκαν με μαύρες σακούλες τις οποίες μετέφεραν με γρήγορες κινήσεις σε ΙΧ και έφυγαν.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό ποιοι ήταν οι δύο αυτοί άνδρες και αν τα αντικείμενα τα οποία μπήκαν στις μαύρες σακούλες πάρθηκαν για να ερευνηθούν ή για να μεταφερθούν με εντολή είτε της Ρούλας είτε του Μάνου.

Περισσότερα
Advertisement

Ροή ειδήσεων

Advertisement

Αυτή την εβδομάδα