Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023
Connect with us

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Κολυμπήστε άφοβα- Εξαιρετικής ποιότητας τα νερά σε όλες τις παραλίες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου

Δημοσιεύθηκε

στις

 

Εξαιρετική είναι η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στις παραλίες της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδος και του Ιονίου, βάσει των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενήργησε η Αποκεντρωμένη σε 447 ακτές της γεωγραφικής της αρμοδιότητας.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε «η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου από το 2016 και εξής είναι η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης των ακτών των Περιφερειών Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Η παρακολούθηση διενεργείται από τις Δ/νσεις Υδάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/EΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την Κ.Υ.Α. με αρ. 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009), με σκοπό την προστασία και βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την προστασία της δημόσια υγείας.

Για την κολυμβητική περίοδο έτους 2022 παρακολουθούνται, ογδόντα έξι (86) ακτές κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εκατόν ενενήντα ένα (191) ακτές κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και εκατόν εβδομήντα (170), ακτές κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί με αντίστοιχες Αποφάσεις Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι

Στις παρακολουθούμενες ακτές διενεργούνται ανά κολυμβητική περίοδο έξι (6)

τουλάχιστον μηνιαίες δειγματοληψίες σε καθορισμένα σημεία και αναλύσεις για

την παρακολούθηση της μικροβιολογικής ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις

της Κ.Υ.Α. και επιπλέον οπτικές παρατηρήσεις για την εκτίμηση της φυσικοχημικής

ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών/αναλύσεων των μηνών

Μαΐου και Ιουνίου 2022 η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στο σύνολο των ακτών

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου είναι

εντός των ορίων της εξαιρετικής ποιότητας.

Επισημαίνεται ότι οι δειγματοληψίες, η μεταφορά των δειγμάτων και οι αναλύσεις

πραγματοποιούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια, τηρώντας όλα τα ποιοτικά

πρότυπα που ορίζει η με αρ. 8600/416/Ε103 /2009 ΚΥΑ .

Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου:

http://www.apd-depin.gov.gr, από τη διαδρομή: Οδηγός Πολιτών/Ύδατα/Ακτές

κολύμβησης.

Η υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης των

ακτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,

συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του

Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

2014-2020 από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020, το Ε.Π. «Πελοποννήσου»

2014-2020 και Ε.Π. «Ιονίων Νήσων» 2014-2020, αντίστοιχα».

Επιμέλεια: Μαρία Ορφανού

 

Advertisement

Ροή ειδήσεων

Advertisement