Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023
Connect with us

Ελλάδα

Πιάνουν δουλειά οι αδιάφθοροι του υπουργείου Οικονομικών

Δημοσιεύθηκε

στις

Ενεργοποιείται η μονάδα αδιάφθορων στο υπουργείο Οικονομικών, η οποία θα ελέγχει κρούσματα απάτης και διαφθοράς εντός των τειχών του υπουργείου. Η μονάδα θα λογοδοτεί απευθείας στον υπουργό Οικονομικών και έχει, σύμφωνα με το οργανόγραμμα, απώτερο σκοπό να συνεισφέρει στην εκπλήρωση της αποστολής του υπουργείου, καθώς και στην επίτευξη των στρατηγικών του στόχων, ενεργώντας πάντα προς χάρη του δημοσίου συμφέροντος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Στόχος της Μονάδας Eσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) θα είναι η απάτη και η διαφθορά και συγκεκριμένα, όπως περιγράφεται στη σχετική απόφαση του υπουργού Οικονομικών, θα μπαίνει στο στόχαστρό της: «οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων ή υπηρεσία – υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα ή φορείς, που χαρακτηρίζεται από δόλο, απόκρυψη ή κατάχρηση εμπιστοσύνης, σκόπιμη αλλοίωση των πραγματικών δεδομένων και σημαντικών πληροφοριών, με σκοπό την απόκτηση αθέμιτων ή παράνομων οικονομικών οφελών, χρημάτων, περιουσιακών στοιχείων ή παροχής υπηρεσιών, την αποφυγή πληρωμής ή την άρνηση παροχής υπηρεσίας ή τη διασφάλιση ατομικού ή επιχειρηματικού πλεονεκτήματος».

 

Όπως τονίζεται στην απόφαση, η απάτη και η διαφθορά μπορεί να είναι εσωτερική, π.χ. να προέρχεται από το εσωτερικό του υπουργείου, ή εξωτερική, π.χ. να αναμειγνύονται τρίτα πρόσωπα.

Σε περίπτωση εντοπισμού ενδείξεων απάτης κατά τη διενέργεια ενός ελέγχου, η διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης δεν γίνεται από τους εσωτερικούς ελεγκτές στο πλαίσιο του εν λόγω ελεγκτικού τους έργου. Στην περίπτωση αυτή, οι εσωτερικοί ελεγκτές θέτουν υπόψη του υπουργού και του προϊσταμένου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου τα στοιχεία περί απάτης που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων, προκειμένου να αναληφθούν οι ενέργειες από τα αρμόδια όργανα.

 

Επίσης, ο κανονισμός προβλέπει πως ο εσωτερικός έλεγχος ανατίθεται, κατά κύριο λόγο, σε δύο εσωτερικούς ελεγκτές. Ενα μέλος της ομάδας ελέγχου ορίζεται ως συντονιστής και κατά προτεραιότητα προερχόμενος από κλάδο οικονομικών επιθεωρητών.

Σε περιορισμένης έκτασης ελέγχους ή λόγω στενότητας προσωπικού της ΜΕΕ δύναται να οριστεί με εντολή ένας εσωτερικός ελεγκτής για τη διενέργεια του ελέγχου.

Οι ελεγκτές επιλέγονται με βασικά κριτήρια την εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο και τη γνώση του ελεγχόμενου συστήματος, ενώ, όποτε είναι απαραίτητο, μπορεί να ορίζεται εμπειρογνώμονας.

 

Ο αρμοδιότητες

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου θα λογοδοτεί απευθείας στον υπουργό Οικονομικών.

Η ΜΕΕ είναι υπηρεσία επιπέδου διεύθυνσης υπαγόμενη απευθείας στον υπουργό Οικονομικών, αρμόδια για το υπουργείο Οικονομικών και τους εποπτευόμενους φορείς και έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:

1) Τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης για την επάρκεια αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του υπουργείου Οικονομικών για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται (εσωτερικοί έλεγχοι).

2) Τον έλεγχο επίδοσης των υπηρεσιών, των συστημάτων, των προγραμμάτων κ.λπ. προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της οικονομικότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και κατά πόσον υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

3) Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή προς την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του υπουργείου.

4) Τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων.

5) Την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του υπουργείου βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

6) Την αξιολόγηση της λειτουργίας του υπουργείου και των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών του βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

7) Τη συμμόρφωση σε νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου.

8) Τον τρόπο με τον οποίο το υπουργείο διαχειρίζεται τον κίνδυνο απάτης.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Advertisement

Ροή ειδήσεων

Advertisement