Connect with us

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Πατρῶν Χρυσόστομος: «Ἀντιδροῦμε στό βδελυρότερο νομοσχέδιο γιά τήν Πατρίδα μας».

Published

on

Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου στά Λουσικά Ἀχαΐας, ὃπου ἐλειτούργησε στίς 25.1.2024, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, μίλησε γιά τόν μεγάλο Ἱεράρχη τῆς Ἐκκλησίας, Ἂγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο, κάνοντας ἀναφορά γιά τίς θέσεις τοῦ Ἁγίου, περί τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου καί περί ἀντιθέτων μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, νόμων.

Γιά τόν Μυστηριακό Γάμο, ὁ Θεολόγος Πατήρ, λέγει: «Γάμος ἐστίν, ἒννομος σαρκός δέσις, ἀνδρός μετά γυναικός…» καί στήν ἐπιστολή πρός τήν πνευματική του θυγατέρα Ὀλυμπιάδα, μεταξύ τῶν ἂλλων, ἀναφέρει ὃτι, «μέ τό Γάμο ἡ στοργή καί
ἡ ἀγάπη σου νά εἶναι φλογερή, πρός ἐκεῖνον πού σοῦ εδωσε ὁ Θεός…»

Καί γιά τούς νόμους, ὃταν ὁ Αὐτοκράτορας ἐθέσπισε νόμο πού ἒδιδε τήν φροντίδα τῶν παιδιῶν μόνο στόν πατέρα, οὐσιαστικά ὁ νόμος ἦτο ἐναντίον τῶν γυναικῶν καί συγκεκριμένα τῆς μητέρας, ὁ Ἃγιος ἒλεγε: «Δέν δέχομαι αὐτή τή νομοθεσία, δέν ἐπαινῶ αὐτήν τήν συνήθεια…».

Καί μεῖς λοιπόν, ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ, εἲπαμε τό ὂχι γιά τό βδελυρότερο νομοσχέδιο, πού πρόκειται νά ψηφίσῃ ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων, ἐκεῖνο δηλαδή, περί τοῦ Γάμου ἀνθρώπων τοῦ ἰδίου φύλου καί τῆς λεγομένης τεκνοθεσίας.

Εἲπαμε τό ὂχι σ’ αὐτό τό νομοσχέδιο γιατί πρόκειται:

γιά προσβολή τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ,

ἀθέτηση τῶν νόμων τῆς φύσεως,

προσβολή τοῦ Μυστηρίου καί τῆς ἒννοιας  τοῦ γάμου,

ἀθέτηση τοῦ ἀξιακοῦ κώδικα,

καταστρατήγηση τῶν δικαιωμάτων τοῦ παιδιοῦ,

ἐργαλειοποίηση τῶν παιδιῶν προκειμένου νά ἱκανοποιήσουν  κάποιοι τήν ἐπιθυμία τους νά γίνουν γονεῖς, ἐνῶ ἀπό τήν φύση τους δέν τεκνογονοῦν.

Ὁ κ. Πρωθυπουργός εἲπε ἐχθές σέ δηλώσεις του ὃτι, «θά φέρει πρός ψήφιση αὐτό τό νομοσχέδιο, ὣστε νά μή ὑπάρχουν κάποια παιδιά κατώτερου Θεοῦ». «Καί ἡμεῖς ἐρωτῶμε: Πού ἠκούσθη ποτέ νά μεγαλώνῃ παιδί χωρίς μάνα; Νά θέλωμε νά καταργήσωμε ἀπό ἓνα παιδί, τήν μορφή, τήν ἀγάπη, τήν θαλπωρή καί τό ὂνομα τῆς μάνας. Γι’ αὐτά τά παιδιά πού ἀδικοῦνται κατ’αὐτόν τόν τρόπο, μᾶλλον ἱσχύει αὐτό πού εἲπε ὁ κ. Πρωθυπουργός, ὃτι εἶναι παιδιά ἑνός κατώτερου Θεοῦ.

Σέ ἂλλο σημεῖο ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε:

«Ἒχομε χρέος νά ἀντιδράσωμε. Θά συνεχίσωμε νά ἀγωνιζόμαστε ἐναντίον τῆς πνευματικῆς καταπτώσεως. Νά μιλᾶμε γιά τήν ἒννοια καί τήν οὐσία τῆς ἁμαρτίας καί γιά τά πάθη πού ὁδηγοῦν σέ φρικτά ἀποτελέσματα, κατά τόν Ἃγιο Ἀπόστολο Παῦλο…»

Σέ ἂλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας του ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε:
«…Νομοθετοῦν ἐρήμην τοῦ Λαοῦ, ἐναντίον τῶν ἡθῶν καί τῶν παραδεδομένων ἀξιῶν, ἐναντίον τῆς παραδόσεως τῆς Πατρίδος μας,  καθ’ ὑπαγόρευσιν ξένων κέντρων καί τῶν γνωστῶν πλέον «LOBΒΙES».

«…Ἡ Κυβέρνηση ἒχει χρέος νά σκύψῃ πάνω στά προβλήματα πού ἀπασχολοῦν ὂντως τόν Λαό. Στήν ἀνεργία, στή φτώχεια, στήν ὑπογεννητικότητα- στό Δημογραφικό, πού εἶναι τό μεγαλύτερο πρόβλημα τῆς χώρας καί νά φροντίσῃ γιά τήν ἒμπρακτη, θεσμική, ἀσφαλιστική, στεγαστική καί ἐργασιακή ὑποστήριξη τῆς ὑγιοῦς οἰκογενείας…»

https://www.youtube.com/watch?v=MjhdBdUIcXc

Ροή ειδήσεων

Advertisement